TAILIEUCHUNG - Đề và đáp án khảo sát vật lý THPT Tứ Kỳ M377

Tham khảo tài liệu 'đề và đáp án khảo sát vật lý thpt tứ kỳ m377', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Edited by Foxit Reader Trường THPT Tứ Kỳ Copyright C by Foxit Software Company 2005-2006 For gian 60 phút Mã đề 377. 01. Khi cho ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì A. Tần số không đổi và vận tốc thay đổi. B. Tần số thay đổi và vận tốc thay đổi. C. Tần số thay đổi và vận tốc không đổi. D. Tần số và vận tốc đều không thay đổi. 02. Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là a khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quang sát là D khoảng vân là i. Bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe được tính theo công thức A. l . B. l . C. l ị. D. l . i ai D a 03. Kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện có công thoát electron là 1 8eV. Dùng ánh sáng kích thích có bước sóng 0 6pm và điều chỉnh đểu UaK 20V. Vận tốc cực đại của các quang electron khi đến mặt A là A. 2 s. B. s. C. 6 s. D. Không có một electron nào về đến anốt. 04. Trong một môi trường trong suốt đồng tính một phôtôn có năng lượng hf và bước sóng của ánh sáng đó là l c là vận tốc ánh sáng trong chân không. Chiết suất của môi trường đó là cl f l hf c A. n . B. n . C. n . D. n ĩ 05. Chiếu bức xạ điện từ có bước sóng l 0 3pm vào catốt của một tế bào quang điện thì cường độ dòng quang điện bão hoà là 3 2mA. Giữ các thông số khác không đổi người ta tăng cường độ chùm sáng lên 1 5lần. Biết hiệu suất lượng tử là 0 5 . Công suất của bức xạ điện từ khi đó là A. 3 975mW. B. 39 75mW. C. 26 5mW. D. 2 65mW. 06. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tính chất của tia X A. Có khả năng đâm xuyên mạnh. B. Tia X có tác dụng sinh lí. C. Không có khả năng gây ra hiện tượng quang điện ở các kim loại. D. Tác dụng mạnh lên kính ảnh làm phát quang một số chất. 07. Điều nào sau đây là đúng khi nói về điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ A. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải bằng nhiệt độ của nguồn phát ra quang phổ liên tục. B. Không cần điều kiện gì. C. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải nhỏ

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    3    0    10-08-2020
9    6    0    10-08-2020
9    4    0    10-08-2020
9    6    0    10-08-2020
4    7    0    10-08-2020
4    4    0    10-08-2020
18    6    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN