TAILIEUCHUNG - Hoán vị ,chỉnh hợp,tổ hợp

Hoán vị là gì? Ví duj1: Ba vận động viên An, Bình, Châu thi chạy. Nếu không kể trường hợp có hai vận động viên về đích cùng một lúc thì các khả năng sau đây đều có có thể xảy ra:.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN