TAILIEUCHUNG - Phương Trình Tham Số Của Đường Thẳng

Giáo trình môn hình học - Tiết 29: Phương Trình Tham Số Của Đường Thẳng | Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền Tiết 29 2 Phương Trình Tham Số Của Đường Thẳng I. Mục tiêu Về kiến thức -Khái niệm véc tơ chỉ phương của đường thẳng -Phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng Về kĩ năng -Thành thạo cách xác định véctơ chỉ phương của đường thẳng -Viết được phương trình tham số phương trình chính tắc của đường thẳng Về tư duy -Biết quy lạ về quen Về thái độ -Cẩn thận chính xác -Biết được Toán học có ứng dụng trong thực tiễn II. Chuẩn bị phương tiện dạy học -Chuẩn bị các bảng chiếu kết quả mỗi hoạt động -Chuẩn bị phiếu học tập III. Gợi ý về PPDH -Cơ bản dùng phương pháp gợi mở vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy đan xen hoạt động nhóm. IV. Tiến trình bài học và các hoạt động 1. Kiểm tra bài cũ Cho hai đường thẳng A1 A2 có phương trình A1 aix biy c1 0 A2 a2x b2y c2 0 Hãy nêu các điều kiện cần và đủ để A1 cắt A2 A1 A 2 A1 A 2. 2. Bài mới Hoạt động1 Định nghĩa véctơ chỉ phương của đường thẳng Hoạt động của HS Hoạt động của GV Tóm tắt ghi bảng - Trả lời - Nghe hiểu định nghĩa - Trả lời 1 - Trả lời 2 - Chiếu hình vẽ hình 70 SGK - Cho HS nhận xét vị trí tương đối của giá các vectơ u1 u2 với đường thẳng A - Phát biểu định nghĩa véctơ chỉ phương - Nêu 1 - Nêu 2 1. Véctơ chỉ phương của đường thẳng. Định nghĩa sgk Hoạt động 2 Hình thành phương trình tham số thông qua giải bài toán Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng A đi qua điểm I x0 y0 và có véctơ chỉ phương u a b . Hãy tìm điều kiện của x và y để điểm M x y nằm trên A. Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền Hoạt động của HS Hoạt động của GV Tóm tắt ghi bảng Me A 31 Mí tu IM x- xo y- yo t u ta tb __ í x - x ta Khi đó 1 l y - yo tb í x x0 at 1 l y y0 bt - Trả lời 3 Giao bài toán và hướng dẫn - Me A 31 IM tu - Tìm tọa độ của IM và của t u rồi so sánh tọa độ của hai véctơ này. - Kết luận. - Phát biểu định nghĩa và chú ý như SGK - Nêu 3 2. Phương trình tham số của đường thẳng 1x xữ at a2 b2 0 l y y0 bt là phương trình tham số của đường thẳng A đi qua điểm I x0 y0 và có véctơ chỉ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN