TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp ngành quản trị - Công tác quản trị tại chi nhánh công ty Hà Phú An – 2

Các chỉ tiêu của bảng được phản ánh dưới hình thái giá trị và theo nguyên tắc cân đối là Tổng Tài sản = Tổng nguồn vốn. Qua bảng cân đối kế toán, chúng ta thấy được tổng tài sản mà chi nhánh Công ty Hà Phú An hiện đang sử dụng tính đến năm 2004 là . Trong đó TSLĐ là (chiếm 95%), TSCĐ là (Chiếm 34,3%), tài sản bằng tiền là (chiếm 3,6%). Tổng tài sản được hình thành từ hai nguồn: . | Chuyên đề tốt nghiệp bảng cân đối kế toán và báo cáo sản xuất kinh doanh được soạn thảo cuối kỳ thực hiện. Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh một cách tổng quát tài sản hiện có của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu của bảng được phản ánh dưới hình thái giá trị và theo nguyên tắc cân đối là Tổng Tài sản Tổng nguồn vốn. Qua bảng cân đối kế toán chúng ta thấy được tổng tài sản mà chi nhánh Công ty Hà Phú An hiện đang sử dụng tính đến năm 2004 là . Trong đó TSLĐ là chiếm 95 TSCĐ là Chiếm 34 3 tài sản bằng tiền là chiếm 3 6 . Tổng tài sản được hình thành từ hai nguồn Nguồn vốn chủ sở hữu 11 35 và nguồn vốn huy động từ bên ngoài vay chiếm dụng là 89 7 Qua một năm hoạt động tài sản của Công ty đã không tăng lên mà còn bị giảm bớt - . Số chênh lệch giảm là do năm vừa qua Công ty mua thêm một số máy móc thiết bị đã bị cũ cho phù hợp với nền kinh tế hiện nay. Về nguồn vốn mà doanh nghiệp đã huy động vào sản xuất kinh doanh cũng có sự biến đổi vay ngắn hạn ngân hàng giảm . Nguồn vốn bổ sung cho chênh lệch đánh giá tài sản không thay đổi. Trong năm vừa qua chi nhánh Công ty hoạt động rất thuận lợi trong sản xuất kinh doanh khoản tổng nợ phải trả nhỏ hơn tổng tài sản lưu động thu lớn hơn chi. Chi nhánh Công ty đang từ bước đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh để duy trì kết quả trên và nâng cao hiệu quả hơn nữa. 43. Các nhóm chỉ tiêu đặc trưng tài chính của doanh nghiệp. Các số liệu báo cáo tài chính chưa diễn giải được hết thực trạng tài chính của chi nhánh Công ty do vậy các nhà quản trị của Công ty sẽ dùng các hệ số tài chính để giải thích thêm các mối quan hệ tài chính mỗi doanh nghiệp khác nhau có các hệ số khác nhau do đó người ta coi các hệ số tài SV Bùi Thế Anh Chuyên đề tốt nghiệp chính là những biểu hiện đặc trưng nhất về tình hình tài chính của doanh nghiệp một thời kỳ nhất định. Tình hình tài chính được .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.