TAILIEUCHUNG - Báo cáo: Nghiên cứu công nghệ chế tạo bánh công tác tua bin thủy lực

Theo báo cáo đánh giá của Tổng Công ty điện lực Việt nam (EVN) nhu cầu điện năng cung cấp cho nền kinh tế đang ngμy cμng phát triển của nớc ta là rất lớn. Rất nhiều các công ty trong vμ ngoμi ngμnh điện đang tham gia xây dựng các dự án Thủy điện với công suất từ vμi MW đến hμng trăm MW. Toμn bộ thiết bị nhμ trạm (bao gồm Tua bin thủy lực, máy phát, hệ thống điều khiển đo lờng - bảo vệ) đều nhập của nớc ngoài. . | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIEN nông thôn VIỆN KHOA HỌC THỦY LƠI BÁO CÁO TỔNG KẾT CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO BÁNH CÔNG TÁC TUA BIN THỦY Lực THUỘC ĐỀ TÀI KC NGHIÊN CÚU LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ ĐỂ khai thác và sử DỤNG CÁC LOẠI NANG LƯỢNG TÁI TẠO TRONG CHẾ BIÊN NÔNG LÂM THỦY SẢN SINH HOẠT NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Chủ nhiệm chuyên đề THS NGUYEN vũ việt 5817-4 161512006 HÀ NỘI - 5 2006 MỤC LỤC Trang PHẦN I BÁO CÁO TỔNG QUAN. 1 Chương I. Sự cần thiết nghiên cứu công nghệ chế tạo bánh công tác tua bin thủy lực. 1 Chương II. Đánh giá tình hình sản xuất trong nước và ngoài nước. 3 . Trong nước. 3 . Công nghẹ trong khu vực. 3 . Các nước công nghiệp phát triển. 4 Chương III. Các công nghệ chế tạo hiện đại đang được ứng dụng tại Việt Nam. 5 Chương IV. Nội dung và phạm vi nghiên cứu. 7 . Các mẩu BCT tua bin nghiên cứu. 7 . Phương pháp tiêp cận. 7 PHẦN II BÁO CÁO CÔNG NGHÊ CHẾ TẠO BCT TUA BIN THỦY Lực. 8 Chương V. Số hoá vật thể cánh 3D cơ sở xây dựng mô hình hình học số. 8 . Phương pháp khai triển truyền thống. 8 . Khai triển với trợ giúp của thiết bị số hoá 3D. 8 Chương VI. Chế tạo khuôn mẫu cánh bánh công tác Trên Cơ sở công nghệ CAD CAM CNC. 12 . Đánh giá công nghệ truyền thống. 12 . Chế tạo cánh và khuôn mẫu cánh trên cơ sở công nghệ CNC. 13 . Vài nét về công nghệ CNC. 13 . Tính tương thích chuyển đông tạo hình trên máy CNC. 16 . Chọn máy và các nguyên lý tạo hình gia công các cánh điển hình 22 . Chọn vật liệu Gia công cánh và khuôn cánh. 25 . Cụ thể hoá Các bước triển khai nghiên cứu. 26 Chương VII. Công nghệ chế tạo BCT của tua bin tia nghiêng D 250. 27 . Công nghẹ đúc cánh rời. 27 . Đặc điểm của sản phẩm. 27 . Đặc điểm tua bin. 27 . Sản phẩm nghiên cứu. 28 . Lựa chọn vật liệu. 29 . Lựa chọn công nghệ đúc. 30 . Đặc điểm công nghệ đúc mẫu thiêu khuôn cát - nhựa. 30 . ưu điểm của công nghệ đúc mẫu tự thiêu - khuôn cát nhựa. 31 . Phân tích công .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.