TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 4- MÔN HOÁ (2011)

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học lần 4- môn hoá (2011)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 4- MÔN HOÁ 2011 Thời gian 90phút X có cấu hình e phân lớp ngoài cùng là 2p6 Y- có cấu hình e phân lớp ngoài cùng là 3p6 Hợp chất Ion X với Y là A CaCỈ2 B MgCl2 C ZnF2 D BeBr2 Một dung dịch chứa KCl MgCl2 tác dụng với dung dịch AgNO3 được kết tủa X và dung dịch Y. Y tác dụng với bột Fe dư ra chất rắn Z và dung dịch M. Z tan một phần trong dung dịch HCl dư . Dung dịch M có các chất tan là A KNO3 Mg NO3 Fe NO3 2 B KNO3 Fe NO3 2 C KNO3 Fe NO3 3 AgNO3 D KNo3 Mg NO 2 AgNO3 và Fe NO3 2 Những chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch KMnO4 có hoặc không có thêm H2SO4 loãng t0 thường hoặc đun nóng etanol 1 etanal 2 stiren 3 benzen 4 tôluen 5 etanoic 6 êtyl axetat 7 etilen 8 etan 9 axetilen 10 A 2 3 5 8 10 B 1 2 3 4 8 C 3 4 8 9 10 D 6 7 8 9 10 Đốt cháy hoàn toàn axit các bô xylic X đơn chức được CO2 và H2O. Tỷ lệ khối lượng CO2 và khối lượng H2O tạo ra là 4 4 1 35. Axit X là A C2H5COOH B CH3COOH C C2H3COOH D CH2 C-COOH CH3 Chất X là C4H6O2. X tác dụng với dung dịch NaOH ra muối Y và chất hữu cơ Z. Muối Y tác dụng với H2SO4 loãng ra chất Y . Y và Z đều tham gia phản ứng tráng bạc. Chất X là A CH C - COOH B. H-cOo-CH CH - CH3 2 CH 3 C. H-COO-CH2-CH CH2 D H - COO - C CH2 CH3 Cho 5 6 gam bột Fe và 1 2 gam bột Mg vào 250 ml dung dịch CuSO4 nồng độ a mol l. Khuấy kĩ cho đến khi kết thúc được 9 4 gam kim loại. Giá trị a mol l là A 0 25 B 0 5 C 0 6 D 0 75 Cho bột Fe sạch vào từng dung dịch sau Fe NO3 AgNO3 dư Al NO3 3 CuSO4 Pb NO3 2 NaNO3 H2SO4 loãng H2SO4 đặc nóng NH4NO3 HNO3 loãng số trường hợp có tạo ra muối sắt II là A 6 B 5 C 4 D 3 Điện phân các dung dịch CuCl2 MgCl2 AgNO3 NiCl2 KOH NaNO3 và NaOH nóng chảy. Số trường hợp tạo thành kim loại là A 5 B 4 C 3 D 2 Khối lượng của một đoạn mạch nilon 6-6 là 27346 dvc của một đoạn mạch tơ capron là 17176 dvc. Số lượng mắt xích trong 2 đoạn mạch tơ ở trên lần lượt là A 113 và 152 B 113 và 114 C 121 và 114 D 121 và 152 Cho metyl xiclo hécxan tác dụng với clo có xúc tác tỷ lệ mol .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.