TAILIEUCHUNG - Giải quyết tranh chấp kinh tế ở nước ta hiện nay - thực trạng và giải pháp - Bùi Trọng Tuấn – 4

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam, trong đó các trung tâm trọng tài kinh tế khác thì được Chủ tịch UBND cấp Tỉnh cho phép thành lập và sau đó hoạt động theo các Quy định 116/CP ngày 5/9/1994 của Chính phủ. Các quy định về điều kiện, thủ tục xét chọn trọng tài nên đối với trung tâm trọng tài Quốc tế Việt nam và các trung tâm trọng tài kinh tế theo Nghị định 116/CP cũng rất khác nhau, sự không thống nhất của môi trường pháp lý này đã làm cho các trung tâm trọng. | Giải quyết tranh chấp kinh tế ở nước ta hiện nay - thực trạng và giải pháp hoạt động theo quy tắc trọng tài do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam trong đó các trung tâm trọng tài kinh tế khác thì được Chủ tịch UBND cấp Tỉnh cho phép thành lập và sau đó hoạt động theo các Quy định 116 CP ngày 5 9 1994 của Chính phủ. Các quy định về điều kiện thủ tục xét chọn trọng tài nên đối với trung tâm trọng tài Quốc tế Việt nam và các trung tâm trọng tài kinh tế theo Nghị định 116 CP cũng rất khác nhau sự không thống nhất của môi trường pháp lý này đã làm cho các trung tâm trọng tài kinh tế thiếu tính thống nhất về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ chế hoạt động có thể dẫn đến những sự hiểu biết khác nhau về vai trò vị trí của các trung tâm trọng tài Việt Nam. Măc dù theo điều 61 PL 08 UBTVQH11 quy định các Tổ chức trọng tài được thành lập trước ngày pháp lệnh này có hiêu lực phải sửa đổi bổ sung Điều lệ Quy tắc tố tụng trọng tài cho phù hợp với quy định của pháp lệnh trong thời hạn 12 tháng. Trong khi chờ đợi Nghị định thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp lệnh số 08 PL UBTVQH11 thì những khó khăn trên vẫn tồn tại như một thực trạng vướng mắc của pháp luật giải quyết tranh chấp kinh tế bằng con đường trọng tài nước ta hiện nay những vướng mắc này đã được sửa đổi bổ sung trong Pháp lệnh trọng tài thương mại số 08 PL UBTVQH11 ban hành ngày 25 3 2003 để việc giải quyết tranh chấp kinh tế được phù hợp hơn thuận lợi hơn nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh tế tại các Trung tâm trọng tài. - 85 - Giải quyết tranh chấp kinh tế ở nước ta hiện nay - thực trạng và giải pháp CHƯƠNG III NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP Ở NƯỚC TA I. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH TẾ Khi tham gia vào quan hệ hợp đồng kinh tế HĐKT một trong những vấn đề khó khăn nhất đối với các bên trong hợp đồng là khi có tranh chấp xảy ra thì phải chọn được cách giải quyết tranh chấp nhanh nhất tiết kiệm chi phí và đáng tin cậy. Một .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.