TAILIEUCHUNG - Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng để dùng bộ chế hòa khí

Tài liệu tham khảo chuyên đề xe ô tô về Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ chế hòa khí | Fuel filter Lọc -xăng Fuel tank Carburetor Bộ che hda khí ng Fuel pump Bơm xăng - ÌỐng oan nhiên liệu Fuel I ne 1 Ống- hơi nhiên liệu JI J rJ Fuel emission line Fuel return line Ống hồi nhiên liệu Sơ đồ hệ thống nhiên liệu động Íụiơí x r cơ xăng dùng bộ chế hòa khí Bộ hấp- tí Charcoal canister Bộ chê hòa khí xe .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.