TAILIEUCHUNG - TOEFL

SUBJECT có thể là một động từ nguyên thể, một VERB-ING, một đại từ, song nhiều nhất vẫn là một danh từ. Chúng bao giờ cũng đứng ở đầu câu, làm chủ ngữ và quyết định việc chia động từ. Vì là động nên chúng liên quan đến những vấn đề sau:. | Ebook Team Mục lục Grammar 1. Danh từ đếm được và không đếm được Count noun Non - count noun .1 Quán từ không xác định a và an .2 Quán từ xác định The .3 Cách sử dụng another và Cách sử dụng little a little few a Sở hữu 1 1 Simple 2 Present Progressive be V-ing .11 3 Present Perfect HaVe 4 Present Perfect Progressive Have been 2. 1 Simple Past 2 Past Progresseive Was Were 3 Past Perfect Had P . 14 4 Past Perfect Progressive Had Been 3. 1 Simple Future Will Shall Can May Verb in simple 2 Near 3 Future Progressive will shall 4 Future Perfect Whill Shall Have P .16 Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. 17 1. Các trường hợp Chủ ngữ đứng tách khỏi động 2. Các danh từ luôn đòi hỏi các động từ và đại từ đi theo chúng ỏ ngôi thứ 3 số 3. Cách sử dụng None và 4. Cách sử dụng cấu trúc và cũng không . 18 5. V-ing làm chủ 6. Các danh từ tập 7. Cách sử dụng a number of the number of .21 8. Các danh từ luôn dùng ỏ số 9. Thành ngữ there is there Đại 1. Đại từ nhân xưng Chủ ngữ .24 2. Đại từ nhân xưng tân 1 Ebook Team 3. Tính từ sở 4. Đại từ sở 5. Đại từ phản Tân 1. Động từ nguyên thể là tân 2. Verb -ing dùng làm tân 3. Bốn động từ đặc 4. Các động từ đứng sau giới 5. Vấn đề các đại từ đứng trước động từ nguyên thể hoặc V-ing dùng làm tân Cách sử dụng các động từ bán khiếm 1. 1 Dùng như một động từ thường được sử dụng ra sao còn tùy vào chủ ngữ của 2 Need được sử dụng như một động từ khiếm 2. 1 Khi dùng với nghĩa là dám .32 2 Dare dùng như một ngoại động Cách sử dụng to be trong một số trường Cách sử dụng to get trong một số tường hợp đặc 1. To get 2. Get V-ing Start V-ing Bắt

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
100    4    0
21    10    0
24    10    0
8    12    0
1    7    0
115    7    0
174    5    0
100    7    0