TAILIEUCHUNG - GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 10

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu về autoit-lập trình trên autoit part 10', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | FOR . IN. NEXT Chức năng của câu lệnh này là liệt kê các phần tử bên trong một mảng hoặc một tập hợp object đối tượng COM component object model Cú pháp For var In expression các câu lệnh Next Giải thích var biến sẽ được gán giá trị của từng phần tử trong expression expression một đối tượng COM hoặc một mảng có ít nhất một phần tử. Chú ý Nếu expression là một tập hợp object không có phần tử thì đoạn script sẽ bỏ qua việc lặp và var sẽ chứa một chuỗi rỗng. Nếu expression không phải là object cũng không phải là mảng thì đoạn script sẽ dừng với một lỗi được thông báo trừ khi bạn có sử dụng trình điều khiển COM Error. Giả sử trường hợp expression bạn dùng là một mảng và bạn có thay đổi giá trị của các phần tử trong mảng khi đang chạy thì giá trị đó sẽ không được ánh xạ ngay vào trong mảng. Chỉ khi For. In kết thúc thì thay đổi đó mới có hiệu lực. Vòng lặp For. .In cho phép lồng vào nhau. Ví dụ 1 Global array 4 array 0 w array 1 x array 2 y array 3 z For element In array MsgBox 0 Current array item element Next Ví dụ 2 Đoạn mã sau sẽ thông báo cho bạn biết các cửa sổ Explorer nào đang mở oShell ObjCreate oShellW indows oShell. windows if Isobj oShellWindows then string for Window in oShellWindows String String @CRLF next msgbox 0 You have the following windows open @CRLF String else msgbox 0 you have no open shell windows. endif WITH. ENDWITH Trên thực tế câu lệnh không hề có chức năng của một vòng lặp nhưng do file Help của AutoIt xếp nó vào phạm trù của một vòng lặp nên ở đây ta vẫn xem xét nó. Chức năng chính của câu lệnh này là đơn giản hóa việc tham chiếu đến các biến kiểu Object có tên dài. Cú pháp With biểu thức các câu lệnh EndWith Giải thích biểu thức là một biểu thức có kiểu Object các câu lệnh thao tác trên các biến được tham chiếu đến Chú ý Khối lệnh With không cho phép lồng vào nhau. Ví dụ Đoạn mã sau sẽ gọi trình duyệt web Internet Explorer với kích thước cửa sổ là 1024 và 768. Đồng thời truy cập .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
33    3    0    12-08-2020
3    3    0    12-08-2020
3    2    0    12-08-2020
30    6    0    12-08-2020
191    3    0    12-08-2020
3    8    0    12-08-2020
4    4    0    12-08-2020
3    3    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
10    5    0
6    7    0
7    2    0
5    4    0
6    6    0
6    6    0
6    5    0
6    6    0
7    5    0
5    5    0
6    5    0
5    5    0
6    4    0
5    4    0
8    6    0
13    4    0
9    5    0
5    4    0
6    4    0
5    6    0
6    6    0
7    4    0
6    5    0
7    5    0
7    5    0
6    3    0
7    5    0
5    6    0
6    4    0
7    8    0
7    4    0