TAILIEUCHUNG - Đề thi thử đại học lần thứ nhất khối A năm 2009-2010 môn toán

Tài liệu tham khảo về đề thi thử đại học lần thứ nhất khối A năm 2009-2010 môn Toán | Sở GD ĐT Hưng Yên Trường THPT Trần Hưng Đạo ĐỂ THI THỬ ĐẠI HỌC LAN THỨ NHAT KHố A 2009 - 2010 Môn Toán Thời gian 180 phút I. Phần chung cho tất cả thí sinh 7 0 điểm 7 2 x 1 x Câu I 2 điểm . Cho hàm số y có đổ thị là C x 2 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đổ thị của hàm số 2. Chứng minh đường thẳng d y -x m luôn luôn cắt đổ thị C tại hai điểm phân biệt A B. Tìm m để đoạn AB có độ dài nhỏ nhất. Câu II 2 điểm 1. Giải phương trình 9sinx 6cosx 3sin2x cos2x 8 2. Giải bất phương trình -ựlog 2 x log2 x2 3 V5 log 4 x 2 3 dx Câu III 1 điểm . Tìm nguyên hàm I 3-----5 J sin3 x Câu IV 1 điểm . Cho lăng trụ tam giác có tất cả các cạnh bằng a góc tạo bởi cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng 300. Hình chiếu H của điểm A trên mặt phẳng A1B1C1 thuộc đường thẳng B1C1. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AA1 và B1C1 theo a. Câu V 1 điểm . Cho a b c 0 và a2 b cc 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P - a3 b3 c3 -x 1 b2 -x 1 c2 -x 1 a a II. Phần riêng 3 0 điểm chương trình chuẩn Câu VIa 2 điểm . 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn C có phương trình x-1 2 y 2 2 9 và đường thẳng d x y m 0. Tìm m để trên đường thẳng d có duy nhất một điểm A mà từ đó kẻ được hai tiếp tuyến AB AC tới đường tròn C B C là hai tiếp điểm sao cho tam giác ABC vuông. 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A 10 2 -1 và đường thẳng d có phương trình x 1 2t y t y . Lập phương trình mặt phẳng P đi qua A song song với d và khoảng cách từ d tới P là lớn nhất. Câu VIIa 1 điểm . Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và khác 0 mà trong mỗi số luôn luôn có mặt hai chữ số chẵn và hai chữ số lẻ. chương trình nâng cao 3 điểm Câu Vlb 2 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn C x2 y2 - 2x 4y - 4 0 và đường thẳng d có phương trình x y m 0. Tìm m để trên đường thẳng d có duy nhất một điểm A mà từ đó kẻ được hai tiếp tuyến AB AC tới đường tròn C B C là hai tiếp điểm sao cho tam giác ABC vuông. 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A 10 2 -1 và

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0