TAILIEUCHUNG - Đề thi thử đại học năm 2010 môn Toán khối A, B

Tài liệu tham khảo về đề thi thử đại học năm 2010 môn Toán khối A, B | Trường THPT Nguyễn Huê ĐỂ thi thử đại HỌC LAN 1 NĂM 2010 Môn TOÁN Khối A B Thời gian làm bài 180 phút PHAN CHUNG CHO tát cả thí sinh 7 0 điếm 2 X 1 Câu I 2 điếm Cho hàm số y X 1 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đổ thị C của hàm số đã cho. 2. Tìm trên C những điểm có tổng khoảng cách đến hai tiệm cận của C nhỏ nhất. Câu II 2 điếm 1. 2- I A _ . . VX 1 Jy-1 4 Giải hệ phương trình r - 1 2. . X V2 cosX- sinx Giải phương trình --------- --------------- tan X cot 2 X cot X -1 Câu III 1 điếm Trong mặt phẳng P cho đường tròn C tâm O đường kính AB đường thẳng vuông góc 2R với P tại O lấy điểm S sao cho OS RV3 . I là điểm thuộc đoạn OS với SI . M là một điểm thuộc C . V3 H là hình chiếu của I trên SM. Tìm vị trí của M trên C để tứ diện ABHM có thể tích lớn giá trị lớn nhất đó. Câu IV 1 điếm Tính tích phân 1 dx 1 X sỊ 1 X 1 Câu V 1 điếm Cho x y z là 3 số thực dương thỏa mãn xyz 1. Chứng minh rằng 1 1 1. 1 X y 1 y z 1 z X 1 PHAN riêng 3 0 điếm .Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần phần A hoặc B chương trình Chuẩn Câu 1 điếm Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC biết A 2 - 3 B 3 - 2 có diện tích bằng 2 và trọng tâm thuộc đường thẳng A 3x y 8 0. Tìm tọa độ đỉnh C. Câu 1 điếm Từ các chữ số 0 1 2 3 6 7 8 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau chữ số đầu tiên phải khác 0 trong đó phải có chữ số 7. Câu 1 điếm Tìm a để bất phương trình sau có nghiệm log 1 x X2 1 log 1 aX a 3 3 chương trình Nâng cao .2 X . y Câu 1 điếm Trong mặt phẳng Oxy cho elip E 3 1 và đường thẳng A 3x 4y 12. Từ điểm M bất kì trên A kẻ tới E các tiếp tuyến MA MB. Chứng minh rằng đường thẳng AB luôn đi qua một điểm cố định. Câu 1 điếm Cho hàm số y X 4x 3 có đổ thị C .Giả sử đường thẳng y kx 1 cắt C tại 2 X 2 điểm phân biệt A B. Tìm tập hợp trung điểm I của AB khi k thay đổi. log X I logn X Câu 1 điếm Giải phương trình H 3 1 3-1 1 X2 Tfiư Oiện etBoo Dề Thi Đề ỉ jẩn Tra Tài Liệu ỉfọc Tập Trường THPT Nguyễn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN