TAILIEUCHUNG - Học nhanh hóa học cấp 3

Tài liệu tham khảo về học nhanh hóa học cấp 3 | BIÊN SOẠN NGUYEN ĐÌNH ĐỘ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ __ 1. Ký hiệu nguyên tử X z số proton số e- N số nơtron A số khối z N Vídụ 27 AI Nhôm có z 13 A 27 N 27-13 14 2. Đổng vị Những nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa có cùng số proton khác số nơtron 16 - . 17z- . 18 8 3. VỊ trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn và câ u tạo nguyên tử của - Số thứ tự số hiệu nguyên tử số proton số e - Số thứ tự chu kỳ số lớp e_ - Số thứ tự phân nhóm chính tổng số e ở lớp ngoài cùng LIỄN KẾT HÓA HỌC Nhà xuất bản THỐNG KÊ GIAY PHÊP XB . học nó 1. Liên kết cộng hóa trị Hình thành do sự góp chung các e ngoài cùng sao cho mỗi nguyên tử đều đạt 8 e Độ âm điện của IA - B I 1 7 liên kết giữa A và B là liên kết cộng hóa trị 2. Liên kết ion Được hình thành do sức hút tĩnh điện giữa 2 ion trái dấu Độ âm điện của IA - B I 1 7 liên kết giữa A và B là liên kết lon. 3. Liên kết phối trí Cùng là liên kết cộng hóa trị nhưng đôi electron chung chỉ do một nguyên tử bỏ ra. 4. Liên kết hidro Tạo thành giữa nguyên tử hidro linh động với nguyên tử khác có độ âm điện lớn Oxi Nitơ Flor. ở lớp DUNG DỊCH 1. Nông độ phân trăm c ------------ mdd _ . . SỐ mol chất tan 2. Nong độ mol CM . ----. Thể tích dung dịch ự 3. Công thức liên hệ CM 10R CO o IVI M sự BIỆN LY 1. Chất điện ly Là chất phân ly thành lon và lon - khi nóng chảy hoặc ở trạng thái dung dịch. 2. Sự điện ly Là sự phân ly thành lon của chất điện ly ở trạng thái dung dịch hay nóng chảy Chất không điện ly Là chất mà dung dịch không dẫn điện được dung dịch rượu đường Axit H lon - gốc axit Baz OH lon kim loại hay NH4 Muối - lon kim loại lon - gốc axit 3. Chất điện ly mạnh Có khả năng phân ly gần như hoàn toàn thành ion Chất điện ly yếu Chỉ phân ly một phần thành lon Độ điện ly g 0 g 1 SÔ phân tử hòa tan -Sự điện ly là quá trình thuận nghịch vì các ion chuyển động tự do trong dung dịch nên có thể va chạm với nhau và tái tạo lại phân tử chất điện ly 4. AXIT - BAZ theo Bronsted Axit là chất có khả năng cho H Baz là chất có khả năng nhận H Dung .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN