TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1514/QĐ-TTg

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1514/qđ-ttg', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TỉK THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ Hộr CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 577 QĐ-TTg -------- ---------- Hà Nội ngciy Jhl tháng 9 năm 2009 CÉÈNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CJỊ NHPHỤ ỉ CỘNG VAN DENV VV li SỐ . . W .ỹ Ị .năm .W. Kính chuyên . Căn cứ Luật Tô chi QUYẾT ĐỊNH g thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 121 2005 NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Tờ trình số 92 TTr-BVHTTDL ngày 18 tháng 6 năm 2009 và Trưởng ban Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ương Tờ trình số 1400 TTr-BTĐKT ngày 01 tháng 9 năm 2009 QUYÉTĐỊNH Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1. Ông Nguyễn Đình Thành Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Công trình-Thiết bị thể thao Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội thuộc Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch 2. Bà Phạm Thị Hoa Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội thuộc Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2008 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nữi nhận - Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch - Ban Thi đua - Khen thưởng TW - BTCN VPCP - Cổng TTĐT - Lưu Văn thư TCCV 3b Mai lOb . KT. THỦ TƯỚNG Nguyễn Sinh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    5    0    12-08-2020
4    3    0    12-08-2020
71    3    0    12-08-2020
2    7    0    12-08-2020
40    4    0    12-08-2020
59    3    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    31    0