TAILIEUCHUNG - GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 2

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu về autoit-lập trình trên autoit part 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cách 2 Từ trình soạn thảo SciTe bạn vào Tool Compile hoặc nhấn Ctrl F7 Cách 3 Nhấp phải chuột vào file nguồn au3 và chọn Compile Script. Error Ở cách 2 và 3 file thi hành sẽ được tạo ra ngay tại thư mục chứa file nguồn. Ngoài ra còn có thêm một cách biên dịch khác là dùng command promt để gọi aut2exe với các tham số chỉ định. Cách này khá dài dòng và phức tạp nên không đề cập ở đây. CÁC TOÁN TỬ Autolt hỗ trợ các toán tử gán tính số học so sánh và logic. Toán tử Miêu tả Phép gán. Vd var 5 gán 5 vào biến var Tăng. Vd var 2 tăng biến var lên 2 đơn vị tương đương với var var 2 - Giảm. Vd var - 1 giảm biến var xuống 1 đơn vị tương đương var var -1 Nhân. Chia Nối thêm chuỗi. Vd var one và sau đó var 10 var sẽ bằng one10 Cộng hai số. Vd 10 20 bằng 30 - Trừ hai số. Vd 20 - 10 bằng 10 Nhân hai số. Vd 20 10 bằng 200 Chia hai số. Vd 20 10 bằng 2 Ghép hai chuỗi với nhau. Vd one 10 bằng one10 A Lũy thừa. Vd 2 A 4 bằng 16 So sánh bằng không phân biệt chữ hoa và chữ thường khi so sánh chuỗi . Vd If var 5 Then trả về true nếu biến var mang giá trị 5 So sánh bằng có phân biệt chữ hoa chữ thường khi so sánh chuỗi. Khác hoặc Không bằng. Lớn hơn. Lớn hơn hoặc bằng Nhỏ hơn Nhỏ hơn hoặc bằng AND Logic Và cả hai . Vd If var 5 AND var2 6 Then Điều kiện trả về True nếu var bằng 5 Và var2 lớn hơn 6 OR Logic Hoặc. Vd If var 5 OR var2 6 Then Trả về True nếu var bằng 5 Hoặc var2 lớn hơn 6 NOT Logic Phủ định. Vd NOT 1 trả về False Nếu trong biểu thức cần xử lý có sử dụng nhiều toán tử thì chúng sẽ được thực hiện theo thứ tự trước sau. Việc tính toán thường được thực hiện từ trái qua phải và tuân theo các qui tắc chung của đại số. Bên dưới là thứ tự ưu tiên của các toán tử NOT A - AND OR Ví dụ 2 4 10 sẽ có kết quả là 42 Bởi vì phép nhân có ưu tiên cao hơn phép cộng nên 4 10 bằng 40 và 2 40 bằng 42 . Để có kết quả tính toán chính xác bạn nên sử dụng cặp dấu ngoặc đơn để nhóm các biểu thức con một cách thích hợp. Mặc dù không được đề cập song dấu ngoặc đơn là toán tử có độ ưu tiên cao nhất trong

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
10    5    0
6    7    0
7    2    0
5    4    0
6    6    0
6    6    0
6    5    0
6    6    0
7    5    0
5    5    0
6    5    0
5    5    0
6    4    0
5    4    0
8    6    0
13    4    0
9    5    0
5    4    0
6    4    0
5    6    0
6    6    0
7    4    0
6    5    0
7    5    0
7    4    0
6    3    0
7    5    0
5    6    0
6    4    0
7    8    0
7    4    0