TAILIEUCHUNG - Bài Giảng Công Nghệ Xử Liý Ảnh Số - Mai Cường Thọ phần 10

kỹ thuật tạo hiệu ứng xa mờ/ảnh hưởng trên các vật chất (fogging/participating medium ) — ánh sáng bị tối đi như thế nào khi chúng xuyên qua khí quyển không trong sạch hoặc xuyên qua không khí | Bài giảng Xử lý ảnh 64 Có rất nhiều kỹ thuật chọn ngưỡng tự động xuất phát từ lược đồ xám. Những kỹ thuật phổ biến nhất trong số đó sẽ được trình bày dưới đây. Những kỹ thuật này có thể tận dụng lợi thế do sự làm trơn dữ liệu lược đồ ban đầu mang lại nhằm loại bỏ những dao động nhỏ về độ sáng. Tuy nhiên các thuật toán làm trơn cần phải cẩn trọng không được làm dịch chuyển các vị trí đỉnh của lược đồ. Nhận xét này dẫn đến thuật toán làm trơn lược đồ dưới dây với độ rộng của cửa sổ W là N thông dụng là N 3 hoặc N 5 bộ lọc trung bình 1-chiều 1 N -1 2 h smooth b -77 E hraw b - i N i - n -1 2 . Tuật toán đẳng liệu Isodata Kỹ thuật chọn ngưỡng theo kiểu lặp này do Ridler và Calvard đưa ra. Thuật toán như sau - Chia lược đồ thành 2 đoạn bằng một giá trị ngưỡng khởi động 60 2B-1 tức là bằng phần nửa thang độ xám động của ảnh. - Sau đó tính toán độ sáng trung bình của 2 vùng - m f 0 của những điểm ảnh thuộc đối tượng - mb0 của những điểm ảnh nền. mb 0 - Tính giá trị ngưỡng mới Ớ1 2- Quá trình này cứ thế sẽ được tiếp tục với các ngưỡng mới cho đến khi nào giá trị ngưỡng không thay đổi nữa thì dừng lại. Biểu diễn dưới dạng công thức toán học chúng ta có m 1 mb 1 . ỡk 2 cho tới khi Ok 6k-1 . Thuật toán tam giác Thuật toán này do Zack đưa ra trong 36 và được minh họa trong hình trang bên . Trong hình này chúng ta có thể quan sát thấy một đường thẳng đã được xây dựng bằng cách nối từ giá trị lớn nhất của lược đồ tại độ sáng bmax đến giá trị nhỏ nhất của lược đồ tại độ sáng bmin .Với mỗi độ sáng b trong khoảng bmax bmin chúng ta đi tính khoảng cách d từ giá trị lược đồ tại b là h b đến đường thẳng đã có. Giá trị b0 ứng với khoảng cách lớn nhất sẽ được chọn làm giá trị ngưỡng 0. GV. Mai Cường Thọ Bài giảng Xử lý ảnh 65 Kỹ thuật lấy ngưỡng không nhất thiét phải được áp dụng cho toàn bộ ảnh mà có thể áp dụng cho từng vùng ảnh một. Hai tác giả Chow và Kaneko đã phát triển một biến thể của kỹ thuật lấy ngưỡng bằng cách chia một ảnh có kích thước MxN ra thành nhiều vùng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN