TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1513/QĐ-TTg

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1513/qđ-ttg', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THỬ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số tâỉò QĐ - TTg . -------- --------------- Hà Nội ngày Xà tháng 9 năm 2009 CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐINH CỘNG VĂN tặn thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ s o Ngày. .kN. Kính chụyếh . . THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 121 2005 NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam Tờ trình số 4925 TTr-TKV ngày 01 tháng 9 năm 2009 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Tờ trình số 1444 TTr-BTĐKT ngày 08 tháng 9 năm 2009 QUYÉT ĐỊNH Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập thể và 02 cá nhân thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam có danh sách kèm theo đã có nhiều thành tích trong công tác góp phân vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản VN - Ban Thi đua - Khen thưởng TW - BTCN VPCP - Cồng TTĐT - Lưu Văn thư TCCV 3b Mai lOb . KT. THỦ TƯỚNG Nguyễn Sinh Hùng củ ràyJtZ-tháng 9 năm 2009 TƯỚNG CHÍNH PHỦ Được TẶNG THƯỞNG BẰ Ban hành kèm theo Quyết địnì 1. Phân xưởng Chế biến - Vận tải Xí nghiệp Than Hoành Bồ Công ty Than Uông Bí- TKV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 2. Ngành Đời sống Xí nghiệp Than Hoành Bồ Công ty Than Uông Bí - TKV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 3. Tổ Máy khoan xoay .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    4    0    13-08-2020
5    4    0    13-08-2020
20    6    0    13-08-2020
1    4    0    13-08-2020
3    5    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    31    0