TAILIEUCHUNG - Ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán - đề số 1

Tài liệu tham khảo Ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán | Ôn Thi tố NGHIỆP THPT . Năm học 2008 - 2009 ĐỀ SỐ 1 Thời gian làm bài 150 phút A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 7 0 điểm Câu I. 3 0 điểm 3 - 2x Cho hàm sô y x -1 1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm sô đã cho. 2 Tìm tât cả các giá trị của tham sô m để đường thẳng y mx 2 cắt đồ thị của hàm sô đã cho tại hai điểm phân biệt. Câu II. 3 0 điểm . 2x -1 _ 1 Giải bât phương trình log1 0 2 x 1 n K x 2 Tính tích phân I 1 sin -y- cos 2x dx 0 2 3 Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f x x - e2x trên đoạn -1 0 Câu III. 1 0 điểm Cho khối chóp đều có AB a góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 600. Tính thể tích của khối chóp theo a. B . PHẦN RIÊNG 3 điểm Thí sinh học chương trình nào thì làm chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó 1. Theo chương trình chuẩn Câu IVa. 2 0 điểm Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A 1 4 2 và mặt phẳng P có phương trình x 2y z - 1 0. 1 Hãy tìm tọa độ của hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng P . 2 Viết phương trình của mặt cầu tâm A tiếp xúc với P . Câu IVb. 1 0 điểm Tìm môđun của số phức z 4 - 3i 1 - i 3 2. Theo chương trình Nâng cao Câu IVa. 2 0 điểm Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A -1 2 3 và đường thẳng d có phương trình x - 2 y -1 z 1 2 1 1 Hãy tìm tọa độ của hình chiếu vuông góc của A trên d. 2 Viết phương trình của mặt cầu tâm A tiếp xúc với d. Câu IVb. 1 0 điểm Viết dạng lượng giác của số phức z 1 - 5 3 i. GiãoViẽn i VŨ NGỌC VINH THPT A NGHĨA HƯNG - NĐ Ôn Thi tố NGHIỆP THPT . Năm học 2008 - 2009 ĐÁP ÁN Câu I 3 0 điêm NỘI DUNG __a Điêm 2 0 điêm Tập xác định D R 1 __ Sự biên thiên Chiều biên thiên y -- ỉ 0 Vx e D . x -1 2 Suy ra hàm số nghịch biên trên mỗi khoảng - 1 và 1 Cực trị Hàm số không có cực trị. Giới hạn lim y lim y -2 lim y và lim y - x - x x 1 x 1 Suy ra đồ thị có một tiệm cận đứng là đường thăng x 1 và một tiệm cận ngang là đường thăng y - 2. 0 25 0 50 0 50 Bảng biên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.