TAILIEUCHUNG - Thỏa thuận xây dựng biển quảng cáo

Tham khảo tài liệu 'thỏa thuận xây dựng biển quảng cáo', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thỏa thuận xây dựng biển quảng cáo. Thông tin Lĩnh vực thống kê Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Xây dựng Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Xây dựng Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở Xây dựng nhận đủ hồ sơ hợp lệ . Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản thỏa thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Sở Văn hóa Thể thao Du lịch gửi Sở Xây dựng Văn bản đề 1. Bước 1 nghị thỏa thuận xây dựng công trình quảng cáo cùng hồ sơ. 2. Bước 2 Sở Xây dựng có ý kiến trả lời Sở Văn Hóa Thể Thao Du Lịch về việc thỏa thuận xây dựng công trình quảng cáo nêu trên. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị thỏa thuận xây dựng công trình quảng cáo của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch. Hồ sơ pháp lý cùng bản vẽ thiết kế do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch gửi đến. Số bộ hồ sơ 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Nội dung Văn bản qui định Phù hợp với quy hoạch các điểm quảng cáo và quy 1. hoạch chi tiết xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố Thông tư số 06 2007 TTLT- .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.