TAILIEUCHUNG - Thông tư Số: 07/2010/TT-BKH

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------Số: 07/2010/TT-BKH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 93/2009/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI | BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU Tư Số 07 2010 TT-BKH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 tháng 03 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 93 2009 NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI Căn cứ Nghị định số 116 2008 NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Căn cứ Nghị định số 93 2009 NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93 2009 NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài sau đây gọi tắt là Quy chế như sau Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh quy định tại khoản 4 Điều 1 của Quy chế Đối tượng tiếp nhận viện trợ phi Chính phủ nước ngoài PCPNN là các cơ quan tổ chức quy định tại khoản 4 Điều 1 của Quy chế và các đơn vị tổ chức thuộc trực thuộc và cấp dưới của các cơ quan tổ chức đó. Điều 2. Công tác đàm phán và ký kết các khoản viện trợ PCPNN quy định tại Điều 6 được hướng dẫn như sau Công tác đàm phán ký kết các khoản viện trợ PCPNN thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật. Chương 2. CHUẨN BỊ THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT CÁC KHOẢN VIỆN TRỢ PHI Chính phủ nước ngoài Điều 3. Chuẩn bị tiếp nhận khoản viện trợ PCPNN quy định tại Điều 6 7 8 9 của Quy chế 1. Cơ quan chủ quản giao một đơn vị hoặc tổ chức làm Chủ khoản viện trợ PCPNN 2. Trong trường hợp cần thiết thành lập Ban Chuẩn bị khoản viện trợ PCPNN việc ra quyết định về Ban chuẩn bị khoản viện trợ PCPNN quy định tại khoản 1 Điều 7 của Quy chế được hướng dẫn như sau 1 Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của Chủ khoản viện trợ PCPNN Cơ quan chủ quản ra quyết định về việc thành lập Ban chuẩn bị khoản viện trợ PCPNN với chức năng nhiệm vụ quyền hạn phù hợp với quy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.