TAILIEUCHUNG - Quyết định Số: 34/2010/QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 34/2010/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 34 2010 QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 08 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI THỦY ĐIỆN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 197 2004 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Căn cứ Nghị định số 84 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thu hồi đất thực hiện quyền sử dụng đất trình tự thủ tục bồi thường và giải quyết khiếu nại về đất đai Căn cứ Nghị định số 69 2009 NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất giá đất thu hồi đất bồi thường hỗ trợ và tái định cư Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tờ trình số 4347 TTr-BNN-KTHT ngày 29 thang 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi thủy điện. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2010. Điều 3. Các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . THỦ TƯỚNG Nơi nhận - Ban Bí thư Trung ương Đảng - Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính 1 phủ - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc CP - VP BCĐ TW về phòng chống tham nhũng - HĐND UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng - Văn phòng Chủ tịch nước - Hội đồng Dân tộc và các Ủy Ban của Quốc hội - Văn phòng Quốc hội - Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Kiểm toán Nhà nước - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia - Ngân hàng Chính sách Xã hội - Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Cơ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.