TAILIEUCHUNG - Quyết định Số: 17/2010/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------Số: 17/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Long Xuyên, ngày 13 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MỨC KINH PHÍ CHO ĐỘI HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN VÀ PHỤ CẤP CHO CỘNG TÁC VIÊN LÀM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Số 17 2010 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Long Xuyên ngày 13 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MỨC KINH PHÍ CHO ĐỘI HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN VÀ PHỤ CẤP CHO CỘNG TÁC VIÊN LÀM CÔNG TÁC PHONG chống tệ NẠN XÃ HỘI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004 Căn cứ Thong tư liên tịch số 27 2003 TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBTƯMTTQVNngày 18 tháng 12 năm 2003 của liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Bộ Tài chính và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã Căn cứ Nghị quyết số 27 2009 NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh phí cho Đội hoạt động xã hội tình nguyện và phụ cấp cho cộng tác viên làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội cấp xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành mức kinh phí cho Đội hoạt động xã hội tình nguyện và phụ cấp cho cộng tác viên làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội xã phường thị trấn gọi chung là cấp xã trên địa bàn tỉnh như sau 1. Phụ cấp cho tình nguyện viên Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã đồng người tháng a Đội trưởng mức lương tối thiểu chung x 0 5. b Đội phó mức lương tối thiểu chung x 0 4. c Đội viên mức lương tối thiểu chung x 0 3. 1 2. Kinh phí cho hoạt động thường xuyên của Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã đồng đội tháng. 3. Phụ cấp cho cộng tác viên làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội cấp xã cán sự xã hội cấp xã đồng người tháng mức lương tối thiểu chung x 0 5. Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện 1. Kinh phí thực hiện phụ cấp hàng tháng tại khoản 1 và khoản 3 Điều 1 Quyết định này được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Sở Lao

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.