TAILIEUCHUNG - Giáo trình xử lý tín hiệu và lọc số 8

Khi xử lý bằng máy tính số, tác động lên tín hiệu bao gồm một loạt các phép toán thực hiện bởi chương trình phần mềm. Khi xử lý bằng các bộ vi xử lý- hệ thống bao gồm kết hợp cả phần cứng và phần mềm, mỗi phần thực hiện các công việc riêng nào đó. | Chương II h n h n 0 n Ví dụ Tìm hệ đảo của hệ h n 3õ n 5 3. Tính nhân quả Nếu ta có h n 0 n 0 thì y n ị x k h n - k ị x k h n - k k - k -w chỉ phụ thuộc vào các giá trị quá khứ và hiện tại của tín hiệu vào. Ví dụ Xét tính nhân quả của các hệ sau đây a h n u n b h2 n u n 2 4. Tính ổn định Tính ổn định thỏa mãn nếu ị lh k l k - Nghĩa là đáp ứng xung phải thoả điều kiện khả tổng tuyệt đối. Lý do ở đây là Với x n M với mọi n ta có I y n ị x n-k h k ị x n-k h k ị x n-k h k k - k - k - - 43 - Chương II X M Hk M X h k k - k - Vì M n nên để hệ ổn định BIBO ta chỉ cần X Z -Jh k w Ví dụ 1Ỵ Hệ h n 1 I u n có ổn định BIBO không Ví dụ Xét các đặc điểm của các hệ sau đây a h. iỉ u n an accumulator b h2 n 3nu n c h3 n 3 nu -n d h4 n cos f n u n e h5 n u n 2 - u n - 44 - Chương II Đáp ứng bước Đáp ứng bước là đáp ứng của hệ đối với tác động là tín hiệu bước nhảy đơn vị ký hiệu đáp ứng bước là s n x n u n n s n 2 h k u n - k 2 h k k -w k - Ta có thể có h n từ s n như sau h n s n - s n -1 Ví dụ Đáp ứng bước của hệ h n anu n là s n u n anu n u n Từ đáp ứng bước ta có thể tính được đáp ứng xung u n -1 u n - õ n . Bảng sau tóm tắt về các mối quan hệ các loại đáp ứng trong hai hệ liên tục và rời rạc Continuous Time Discrete Time u t õ T dr - n u n 2 S k k -w s t í h T dT h t u t - n s n 2 h k h n u n k -w Ỗ t du t dt h t dts t õ n u n - u n -1 h n s n - s n -1 HỆ RỜI RẠC LTI MÔ TẢ BỞI PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN Nói chung hệ rời rạc LTI có thể được đặc trưng hoàn toàn bởi tổng chập tuyến tính. Hơn nữa công thức tổng chập cũng cung cấp cho ta một phương tiện để thực hiện hệ thống. Với hệ FIR để thực hiện hệ ta cần các khâu cộng nhân và một số hữu hạn các bộ nhớ. Như vậy có thể thực hiện trực tiếp hệ FIR từ công thức tổng chập. Tuy nhiên với hệ IIR ta không thể thực hiện hệ thống thực tế dựa vào tổng chập được vì nó yêu cầu một số lượng vô hạn các khâu cộng nhân và nhớ. Thực tế có một cách biểu diễn hệ rời rạc khác ngoài tổng chập. Đó là biểu diễn bằng phương trình sai phân. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.