TAILIEUCHUNG - Mẫu TP-TGPL-3Đ: Quyết định thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Mẫu TP-TGPL-3Đ: Quyết định thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính | Mẫu TP-TGPL-3Đ UỶ BAN NHÂN DÂN . SỞ TƯ PHÁP Số: ./QĐ- (1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .(2)., ngày . tháng . năm QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý; Căn cứ Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Xét đề nghị của . (3) , QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của (4) . Điều 2. Lý do thu hồi (5) . Điều 3. Kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực, (4) không được tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý; các vụ việc trợ giúp pháp lý đang thực hiện phải được chuyển giao cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước . (6) Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 5. . (4) , Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (6) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 5; - Lưu: VT, . GIÁM ĐỐC (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) Ghi chú: (1) Viết tắt của Sở Tư pháp; (2) Địa danh ban hành quyết định; (3) Thẩm quyền của người đề nghị (Ví dụ: Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước) (4) Tên tổ chức tham gia TGPL; (5) Nêu rõ lý do thu hồi Giấy đăng ký tham gia TGPL; (6) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
67    2    0    10-08-2020
158    9    0    10-08-2020
16    10    0    10-08-2020
3    6    0    10-08-2020
9    6    0    10-08-2020
17    5    0    10-08-2020
7    3    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN