TAILIEUCHUNG - Mẫu TP-TGPL-3A: Đơn xin đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Mẫu TP-TGPL-3A: Đơn xin đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính | Mẫu TP-TGPL-3A CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố). . 1. Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (TGPL) (tên gọi đầy đủ ghi bằng chữ in hoa): Tên giao dịch hoặc tên viết tắt (nếu có): . Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại:.Fax:Email:. 2. Quyết định thành lập số: .do. . .cấp ngày: 3. Giấy chứng nhận hoạt động số: .do. . .cấp ngày: 4. Đại diện là ông (bà) (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa): . . . Chức danh:. Điện thoại:.Fax:Email:. 5. Đăng ký tham gia TGPL với nội dung như sau: . Về người được TGPL: . . Về hình thức TGPL:. . . Về lĩnh vực TGPL: . . . Về phạm vi TGPL:. . . Gửi kèm theo đơn: Danh sách luật sư, tư vấn viên pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý; bản sao Giấy đăng ký hoạt động. , ngày . tháng năm ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT