TAILIEUCHUNG - Lecture 6: Mô hình hóa yêu cầu

Làm rõ các khái niệm: Mô hình hóa là gì ? Các yêu cầu; Hệ thống; Tư duy hệ thống (Systems Thinking). Vai trò của Mô hình hóa trong RE: Tầm quan trọng của mô hình hóa, Hạn chế của mô hình hóa. Tổng quan về các ngôn ngữ mô hình hóa. Nguyên tắc mô hình hóa: Trừu tượng hóa (Abstraction), Phân tách (Decomposition), Quy chiếu (Projection), Mô-đun hóa (Modularity). | Phân tích yêu cầu phần mềm Lecture 6 Mô hình hóa yêu cầu Làm rõ các khái niệm Mô hình hóa là gì Các yêu cầu Hệ thống Tư duy hệ thống Systems Thinking Vai trò của Mô hình hóa trong RE Tầm quan trọng của mô hình hóa Hạn chế của mô hình hóa Tổng quan về các ngôn ngữ mô hình hóa Nguyên tắc mô hình hóa Trừu tượng hóa Abstraction Phân tách Decomposition Quy chiếu Projection Mô-đun hóa Modularity Phân tích yêu cầu phần mềm Khái niệm Các định nghĩa Application Domain Machine Domain - domain properties R - requirements C - computers P - programs Một vài điểm khác biệt Domain Properties những điều luôn luôn đúng trong lĩnh vực ứng dụng Requirements những điều chúng ta mong là đúng trong lĩnh vực ứng dụng Specification mô tả các hành vi chương trình cần thực hiện để đáp ứng với các yêu cầu Hai tiêu chí cho kiểm tra verification Chương trình Program thực hiện trên một máy tính Computer cụ thể đáp ứng với đặc tả Specification Đặc tả Specification được cho trong thuộc tính của lĩnh vực Domain properties thỏa mãn các yêu cầu Requirements Hai tiêu chí cho kiểm chứng validation Chúng ta đã xem xét và hiểu tất cả các yêu cầu Requirements quan trọng Chúng ta đã xem xét và hiểu tất cả các thuộc tính lĩnh vực Domain properties liên quan 2 Phân tích yêu cầu phần mềm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    6    0    12-08-2020
4    2    0    12-08-2020
7    3    0    12-08-2020
4    8    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN