TAILIEUCHUNG - Lecture 5: Phân tích làm rõ yêu cầu (Eliciting Requirements)

Cơ sở suy luận: Tại sao việc thu thập yêu cầu thì khó khăn. Việc đối phó với những thiên vị (bias). Một tập hợp lớn các kỹ thuật làm rõ yêu cầu: Đọc tài liệu cơ bản (Background Reading), Thu thập dữ liệu “cứng” (Hard data collection), Phỏng vấn (Interviews), Bảng câu hỏi (Questionnaires), Kỹ thuật cộng tác (Group Techniques), Tham gia quan sát (Participant Observation), Điều tra xã hội học (Ethnomethodology), Các kỹ thuật làm rõ tri thức | Phân tích yêu cầu phần mềm Lecture 5 Phân tích làm rõ yêu cầu Eliciting Requirements Cơ sở suy luận Tại sao việc thu thập yêu cầu thì khó khăn Việc đối phó với những thiên vị bias Một tập hợp lớn các kỹ thuật làm rõ yêu cầu Đọc tài liệu cơ bản Background Reading Thu thập dữ liệu cứng Hard data collection Phỏng vấn Interviews Bảng câu hỏi Questionnaires Kỹ thuật cộng tác Group Techniques Tham gia quan sát Participant Observation Điều tra xã hội học Ethnomethodology Các kỹ thuật làm rõ tri thức -----------------------------------------------------------1 Phân tích yêu cầu phần mềm Khó khăn khi thu thập yêu cầu Kiến thức hẹp về lĩnh vực Rất hiếm khi có biểu mẫu rõ ràng không viết ra Phân tán qua nhiều nguồn K. Với sự mâu thuẫn giữa kiến thức từ các nguồn khác nhau Kiến thức ẩn ý Vấn đề nói và làm Người ta rất khó để tìm được cách mô tả cho các công việc mà họ thường làm Thiếu quan sát Người chủ vấn đề quá bận rộn với công việc từ hệ thống hiện tại Sự hiện diện của người quan sát có thể làm thay đổi vấn đề Thiên vị Bias Người ta không rảnh để nói điều bạn cần biết với bạn Người ta không muốn nói điều bạn cần biết với bạn - Một số dạng thiên vị Thiên vị về tính thuyết phục Motivational bias Thiên vị về quan sát Observation bias Thiên vị về nhận thức Cognitive bias Thiên vị về ký pháp Notation bias . 2 Phân tích yêu cầu phần mềm Ví dụ Bộ phận phê chuẩn cho vay trong một ngân hàng lớn Người phân tích đang thử thu thập các quy tắc và luật lệ của việc chấp thuận cho vay Tại sao vấn đề này khó khăn Kiến thức ẩn Không có tài liệu về các quy luật chấp thuận cho vay được viết ra. Thông tin mâu thuẫn Nhân viên ở các ngân hàng khác nhau có các ý kiến rất khác nhau về quy luật này. Vấn đề nói và làm Quy trình chấp thuận cho vay được mô tả bởi các nhân viên thì khá khác với sự quan sát của bạn về cái thực sự họ làm. Hiệu ứng thăm dò Quy trình chấp thuận cho vay được sử dụng bởi các nhân viên trong khi bạn quan sát thì khác với cái mà họ thường dùng. Thành kiến Nhân viên trong bộ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    4    0    11-08-2020
4    4    0    11-08-2020
1    9    1    11-08-2020
3    4    0    11-08-2020
4    4    0    11-08-2020
36    6    0    11-08-2020
6    6    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN