TAILIEUCHUNG - Ôn tập marketing và bài tập tình huống

Ôn tập marketing và bài tập tình huống hệ thống lại kiến thức marketing qua các câu hỏi và câu trả lời cụ thể được trình bày rõ ràng, súc tính qua các ý chính, đồng thời đưa ra các bài tập tình huống giúp sinh viên dễ dàng ôn tập, hệ thống kiến thức tốt hơn. | ON TẬP MARKETING VA BA I TẬP TÌNH HUONG. Câu 1 MARKETING ỉa gì Vì sao trong điều kiện nen kinh tế nước ta hiện nay các doanh nghiệp phai ưng dung MARKETING MARKETING đụng chạm đến đơi sông cua mỗi chung ta. Đó la một quá trình trong đó nhứng hang hóa va dịch vụ đám báo một mức sông nhát định được sán xuất Ỳ i cung ứng cho con ngứơ i. MARKETING bao gôm rất nhiếu dang hoat động phong phu. Trến thức tế MARKETING kế t hợp mọt so dang hoat đọng nhám phát hiến phuc vu thoa mán nhứng nhu cáu ngứơi tiếu dung đế giai quyết nhứng muc tiếu đát ra trứơc doanh nghiếp MARKETING bát đáu rát láu trứơc va con tiếp tuc rát láu sau hanh vi mua bán. Do đo co rát nhiếu định nghĩa MARKETING cháng han Định nghĩa MARKETING cua hoc viến HAMILTON MARKETING la hoat đong kinh tế trong đo ha ng hoa đứơc đứa ttứ ngứơ i sán xuát đến ngứơi tiếu dung. Định nghĩa MARKETING cua uy ban các hiếp hoi MARKETING MARKETING la viếc tiến hanh các hoat đong ván chuyến dịch vu đến đong ván chuyến ha ng hoa ttứ ngứơ i sán xuát đến ngứơ i tiếu du ng. Định nghĩa cua trứơ ng đai hoc MARKETING ơ Anh MARKETING la chức náng quán ly cong ty vế mát to chức va quán ly trến toa n bo các hoat đong kinh doanh ttứ viếc phát hiến va biến sức mua cua ngứơ i tiếu dung tha nh nhu cáu thức sứ vế mọt mát ha ng cu thế đến viếc đứa ha ng đo đến ngứơ i tiếu thu cuOi cung nhám thu đứơc lơi nhuận cao nhát nhứ dứ kiến. Tuy co rát nhiếu định nghĩa vế MARKETING nhứng nOi dung chính ván la kinh doanh đế tiếu thu hang hOa va rát coi trong hang hOa. Moi mOt định nghĩa đếu đung nhứng nO chỉ phu hơp cho tình hình xá hoi ngay giai đoan đo va muc tiếu chính của doanh nghiếp la tiếu thu ha ng hOa la mra đế kiếm liớ i. Trong điếu kiến kinh tế nứơc ta hiến nay các doanh nghiếp phái ứng dung MARKETING vì nO giúp kháo sát thị trứơ ng hoat động sán xuát va tiếu thu nhám đáp ứng nhu cáu cua khách ha ng mOt cách thiết thức. MARKETING giup giai quyết tOt moi quan hế giữc á thị trứơ ng va xí nghiếp. Ngoai ra MARKETING giup các doanh nghiếp thích ứng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN