TAILIEUCHUNG - ÔN TẬP LÝ THUYẾT KẾ TOÁN ĐẠI CƯƠNG

Tài liệu tham khảo ôn tập lý thuyết kế toán đại cương | LY THUYET KE TOAN ĐẠI CƯƠNG Câu 1 Phan tích vai tro va nhiệm vu của kế toan Nhiệm vu _ Bảo vệ tai sản cua doanh nghiệp. _ Phản ảnh Va giảm đôc tình hình thực hiện Kế toan ta i chính cua doanh nghiệp. _ Phản ảnh giảm đoc việc chấp hanh chính sảch chế đo Kế toan tai chính cua nha nựơc. _ Phất hiện khả nang tiệm nang trong doanh nghiệp. Vai tro Đoi vơi doanh nghiệp _ Kế toan giúp cho doanh nghiệp thệo do i thựơ ng xuyên tình hình hoạt động sản xuất cua doanh nghiệp cu ng nhự thệo doi thị trựơ ng để điệu tiết sản xuất doanh nghiệp hoat đọng tót tranh thảm lam ta i sản nhơ kiệm soảt nôi bo. _ Kế toan cung cấp ta i liệu cho doanh nghiệp đệ la m cơ sơ hoa ch định cảc hoat đong sản xuất kinh doanh cua doanh nghiệp thấy đựơc hiệu quả cua cong việc va ch ra hựơng hoat đong cho tựơng lai. _ Kế toan cung giup cho ngựơi quản ly điệu hòa đựơc tình hình tai chính cua doanh nghiệp. _ Kế toan ta cơ sơ giup giải quyết tranh tung khiếu to vì đựơc phảp luật coi la bảng chựng vệ hả nh vi thựơng mai. _ Kế toan cơ sơ đảm bảo vự ng chảc trong sự giao dịch buon bản. _ Do sự phảt triện cua khoa hoc cong nghệ ha giả sản phấm va quản ly doanh nghiệp kịp thơ i ra quyết định phu hơp .trện cơ sơ so liệu cua Kệ toan. _ Kệ toan cho 1 kết quả ta i chính ro rệt vự ng chảc. Đo i vơi nha nựơc _ Nha nựơc co thế thệo đo i đựơc sự phảt triện cua cảc nga nh sản xuất kinh doanh tù đo tong hơp đựơc sự phất triện cua nện kinh tế quoc gia. _ Nha nựơc lấm trong tai giải quyết sự tranh chấp vệ quyện lơi gìĩía cấc doanh nghiệp. _ Tìm ra cảch tính thuế tot nhất tranh thất thu thuế han chế sai lảm trong chính sảch thuế. _ Kế toan cung cấp cảc dư kiện hlíu ích cho cảc quyệt định kinh tế chính trị xa hoi. xảc định đựơc khả nấng trảch nhiệm cựơng vị quản ly va cung cấp cấc dự kiện hlíu ích cho việc đảnh giả khả nấng to chực va lanh đao. _ Đoi vơi nện kinh tế kế toan giup chính quyện trong việc soan thảo va ban hanh chính sảch thuế cấc chính sảch kế toan khấc cho thích hơp. Câu 2 Trình bay các cong việc của nen kê .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT