TAILIEUCHUNG - So sánh xã luận và bình luận

Xã luận và bình luận, hai thể loại đặc sắc thuộc nhóm chính luận, báo chí. Trong những thời điểm lịch sử nhất định của đất nước, đặc biệt là trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những bài xã luận và bình luận đã được sử dụng rất có hiệu quả và có sức tác động lớn. Giữa hai thể loại này, đề cập đến sự tương đồng, chúng ta có thể nhận thấy do đây là hai thể loại cùng thuộc nhóm chính luận báo chí nên sẽ cùng mang những đặc điểm chung của nhóm này như:. | So sánh xã luận và bình luận để chỉ ra đặc điểm của từng thể loại Xã luận và bình luận hai thể loại đặc sắc thuộc nhóm chính luận báo chí. Trong những thời điểm lịch sử nhất định c ủa đất nước đặc biệt là trong kháng chi ến chống Pháp và chố ng Mỹ những bài xã luận và bình luận đã được sử dụng rất có hiệu quả và có sức tác động lớn. Giữa hai thể loại này đề cập đến sự tương đồng chúng ta có thể nhận thấy do đây là hai thể loại cùng thuộc nhóm chính luận báo chí nên sẽ cùng mang những đặc điểm chung của nhóm này như xã luận và bình luận có cơ sở thực tiễn là các sự kiện hiện tượng cụ thể của hiện thực khách quan các sự kiện hiện tượng đó được xem xét đánh giá một cách có hệ thống trong mối liên hệ chặt chẽ phụ thuộc lẫn nhau. Trong xu hướng phát triển chung c ủa đời sống xã h ội. mặt khác v ới hai thể loại này bút pháp chính luận được thể hiện rõ nét thái độ quan đi ểm chính kiến của bài báo cung được thể hi ện nhất quán và công khai. Đối với những vấn đề xã h ội phức tạp có những đề xuất hướng dẫn phương án tháo g ỡ hoặc giải quyết vấn đề. Phạm vi bao quát rộng có thể là toàn b ộ các sự kiện hiện tượng quá trình. của đời sống xã hội đương thời một yêu cầu quan trọng với cả hai th ể loạ i này là khi xem xét hay bình luậ n đánh giá một sự kiện vấn đề nào đó. Nhà báo không thỉ nêu hi ện tượng bên ngoài mà còn phải ch ỉ ra nguyên nhân và bản chất bên trong của vấn đề. Nói chung đặc trưng chung nhất củ a hai thể loại xã luận và bình luận chính là ở chất trí tuệ tư duy lý luận lý lẽ trong tác phẩm hay chính là đặc điểm thông tin lý lẽ. Thêm vào đó một đặc điểm chung giữa hai thể loại báo chí này có tính chất khác biệt so v ới nhữ ng thể loại khác đó là khả năng tác động với đông đảo r ộng rãi quần chúng nhân dân có tác dụng l ớn trong việc định hướng dư luận giúp công chúng hiểu biế t về các vấn đề sự kiệ n theo một quan điể m nhất định. Mặc dù có rất nhiề u điể m tương đồng song giữ a bình luận và xã luận vẫn có nhữn khác biệt rõ rệt. Mộ t khác biệt d ễ th ấ y đầu tiên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
7    7    0