TAILIEUCHUNG - Đề thi giữa kỳ môn kinh tế lượng - HK4/2006

Phần 1 (7đ): Anh/Chị hãy trả lời Đúng (Đ) hoặc Sai (S) cho các câu sau đây và giải thích một cách ngắn gọn lý do tại sao anh/chị chọn câu trả lời Đ hoặc S đó. 1. Biến được giải thích yn có thể được viết dưới 2 dạng: yn = α + β xn + en; y = α + βx + e n . | Kinh tê lượng - Thi giữa kỳ HK4 2006 ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN KINH TẾ LƯỢNG Answer key provided below. Phần 1 7đ Anh Chị hãy trả lời Đủng Đ hoặc Sai S cho các câu sau đây và giải thích một cách ngắn gọn lý do tại sao anh chị chọn câu trả lời Đ hoặc S đó. 1. Biên được giải thích yn có thể được viêt dưới 2 dạng y a Ịìxn e n n n . n y a Pxn e n n n Với 03 3 en là ước lượng cho a p và n. Trả lời câu này sai S vì rằng hai phương trình đầu phải viêt là yn a Ịìxn sn n n n . n yn a 3xn en n n n Trong đó sn là sai số ngẫu nhiên của mô hình en là sai số ứơc lượng. Khi đó mệnh đề sau mới có ý nghĩa. 2. Người ta có thể đo lường được sai số ước lượng en yn-yn nhưng không thể đo lường được n. Trả lời Đ vì nếu đo lường được sn thì không cần phải ước lượng nữa. 3. Khi lấy tổng bình phương sai số cực tiểu ESS 2 en2 2 U - a - fan rnin n n Điều đó bao hàm rằng X en 0 n Trả lời Đ vì lấy đạo hàm cấp 1 FOC ta sẽ có Xe L y. - a - K n n 0 a y - Ịỉx 1 4. ĩ. Sm Ĩ3 2 S xx 1 4 Kinh tê lượng - Thi giữa kỳ HK4 2006 Điều kiện 1 nói rằng x y không nằm trên đường hồi quy A A - Trả lời S vì 1 tương đương với việc nói rằng y a 3x tức là x y nằm trên đường hồi quy. Điều kiện 2 nói rằng hồi quy chỉ có ý nghĩa nêu những thay đổi giữa x và y là có tương quan với nhau. Trả lời Đ vì Sxy là covarian mẫu giữa x y . Nêu chúng không có tương quan thì về trung A bình 3 0 tức là x không giải thích cho y . 5. Công thức 2 yn - y 2 2 yn - y 2 2 e n n n ESS Là cách viêt khác của R 1 - TSS Trả lời Đ vì đó là định nghĩa của R2. 6. Phương pháp bình phương cực tiểu least square là nhằm đạt giá trị cao nhất của R2 Trả lời Đ vì nó yêu cầu ESS min . 7. Nhìn vào bảng báo cáo kết quả hồi quy CONS Kết quả này nói lên rằng mức tiêu dùng CONS thiết yếu là và nếu thu nhập INCOME tăng lên 1 thì tiêu dùng CONS giảm . Trả lời S vì phải nói tiêu dùng tăng . 8. Các giả thiết của mô hình hồi quy có thể viết gọn lại như sau E yn xn a ÍK 1 t u N 0 a2 2 a Giả thiết 1 nói lên rằng Esn 0 với mọi quan sát n. Trả .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    4    0    10-08-2020
2    8    0    10-08-2020
81    8    0    10-08-2020
3    3    0    10-08-2020
2    3    0    10-08-2020
6    5    0    10-08-2020
3    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0