TAILIEUCHUNG - Kinh tế lượng căn bản - Phần 2

Tham khảo tài liệu 'kinh tế lượng căn bản - phần 2', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Kinh tế- lượng căn ban Chương 22 Kinh tế lượng vế chuỗi thôi gian II Dư băỗ vơi mỗ hình Arima vă VAR Chương trình Giang day Kinh teFulbright Niên khoa 2003-2004 Phương phap phan tích Bai đọc CHƯƠNG 22 KINH TE LƯƠNG VE CHUỖI THƠI GIAN II Dự bAỗ Vơi MỖ HÌNH ARIMA VA VAR Sau khi đa thảo luận vê tầm quan trọng cua chuoi thơi gian cọ tính dưng trong chương trươc ta chuyên sang thao luân hai cau hoi thực tiên trong chương nay 1 Lam thế nao đê lạp mo hình một chuỗi thơi gian dưng tưc la ta co thê sư dung mo hình hoi quy nao đê mo ta hanh vi cua no va 2 Lam thế nao sư dung mo hình thích hơp cho mục đích dư bao Như đa lưu y trong phan Giới thiệu dư bao la mọt phan quan trong cua phan tích kinh tế lương tham chí con la nôi dung quan trong nhất đoi vơi mọt songươi. Mot phương phap rất pho biến trong việc lap mo hình chuoi thơi gian la phương phap trung bình trượt kết hợp tự hoi quy autoregressive integrated moving average - ARIMA thương đươc goi la phương phap luan Trong chương nay ta sê trình bay cac nguyên ly cơ ban cua cach tiếp can Box-Jênkins đoi vơi viêc lap mo hình va dư bao kinh tế. Mot phương phap thay thế cho phương phap Box-Jênkins la tự hoi quy vectợ VAR . Ta cung thao luan cac noi dung thiết yếu cua phương phap pho biến nay. CÁC PHƯƠNG PHAP dư bao kinh TE Noi tong quat co bon phương phap dư bao kinh tế dưa vao dư liêu chuoi thơi gian 1 mo hình hoi quy đơn phương trình 2 mo hình hoi quy phương trình đong thơi 3 mo hình trung bình trượt kết hơp tư hoi quy ARIMA va 4 mo hình tư hoi quy vêctơ VAR . 1 G. P. E. Box G. M. Jênkins Time Series Analysis Forecasting and Control Phan tích chuoi thơi gian Dư bao va Kiê m soat tai ban kiên Day San Francisco 1978. Damodar N. Gujarati 1 Hao Thi X. Thanh Chương trình Giang day Kinh teFulbright Phương phấp phan tích Kinh tế- lượng căn ban Niên khoa 2003-2004 Bai đọc Chương 22 Kinh tếlượng vế chuỗi thơi gian II Dư bao vơi mỗ hình Arima va VAR Đế ví du chỗ mỗ hình hỗi quy đơn phương trình hay xem xết ham cau xe .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN