TAILIEUCHUNG - Chủ nghĩa xã hội đi về đâu

Trong thế kỉ này chúng ta đã đến chỗ học được về quyền lực của các ý tưởng kinh tế. Những quan điểm đối địch về xã hội phải được tổ chức ra sao đã được tranh cãi không chỉ trong các phòng tranh luận của các viện hàn lâm mà cả ở các chiến trường ở Triều Tiên, Việt nam, Afghanistan, và Trung Mĩ. Chắc chắn, trong mỗi trường hợp, vấn đề không đơn thuần chỉ là các ý tưởng kinh tế. Các du kích quân ở Việt Nam hoặc Honduras chẳng quan tâm đến các cuộc tranh luận về lí thuyết lao động về giá. | TU SACH SOS2 CHU NGHIA XA HOI DI VE DAU JOSEPH E. STIGLITZ Whither Socialism Joseph E. Stiglitz The MIT Press Cambridge Massachusetts London England TỦ SÁCH SOS2 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ĐI VỀ ĐÂU JOSEPH E. STIGLITZ Người dịch Nguyễn Quang A .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN