TAILIEUCHUNG - quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 3

Tiện mặt đầu: để đạt Ra2,5 thì tiện mỏng, chiều sâu lớp biến cứng 10, cấp chính xác kinh tế là 8-11, cấp chính xác đạt được là 7. - Phay mặt đầu: : để đạt Ra2,5 thì phay mỏng, chiều sâu lớp biến cứng 5-10, cấp chính xác kinh tế là 8-9, cấp chính xác đạt được là . - chọn phay mặt đầu cho năng suất cao hơn. Vả lại, do chi tiết có gờ nên tiện khó khăn. Gia công mặt 4 : - Tiện dọc trục: để đạt Ra 2,5 thì tiện tinh, chiều sâu lớp. | Chương 3 LựA CHON PHƯƠNG PHAP GIA CONG BE MẠT Gia công măt 1 3 - Tiện măt đau để đạt Ră2 5 thì tiện mông chiều său lớp biến cứng 10 cấp chính xăc kinh tế lă 8-11 cấp chính xăc đạt đước lă 7. - Phăy măt đău để đăt Ră2 5 thì phăy mông chiều său lớp biến cứng 5-10 cấp chính xăc kinh tế lă 8-9 cấp chính xăc đăt được lă . - chôn phăy măt đău chô năng suất căô hớn. Vă lăi dô chi tiết cô gớ nền tiện khô khăn. Giă công măt 4 - Tiện dôc trục đề đăt Ră 2 5 thì tiện tinh chiều său lớp biền cứng 10 cấp chính xăc kinh tề lă 7-9 cấp chính xăc đăt đước lă 6. - Doa để đạt Ra2 5 thì doa tinh chiều sâu lớp biến cứng 10 cấp chính xâc kinh tế lâ 7-8 cấp chính xâc đạt được lâ7-8. - Chuốt để đât Râ2 5 thì chuốt tinh chiểu sâu lớp biến cứng 25 cấp chính xâc kinh tề lâ 7-8. - Mâi để đât Râ2 5 thì mâi chiều sâu lớp biền cứng 50 cấp chính xâc kinh tề lâ 8-11 cấp chính xâc đât được lâ 6. Do chi tiềt cố gớ nền phướng phâp tiền khống khâ thi. Phướng phâp chuốt cố thề thực hiền nhưng do dâo chuốt kho chề tâo vâ đât tiền nền cung khống khâ thi. Phướng phâp mâi thì thiềt kề đố gâ phức tâp nền tâ chon phướng phâp doâ. Tom lâi muốn giâ cống lố 4 cân tiền hânh khoềt- doâ. Giâ cống mât 6 7 8 Phây mât đâu đề đât Râ2 5 thì phây tinh chiều sâu lớp biền cứng 5-10 câp chính xâc kinh tề lâ 8-9 câp chính xâc đât đước lâ 6-7. Mâi phâng đề đât Râ2 5 thì mâi tinh chiều sâu lớp biền cứng 15 câp chính xâc kinh tề lâ 6-8. Tâ chon phướng phâp phây. Giâ cống mât 5 tướng tư mât 4. Gia công măt 12 13 Phay thô đạt cấp chính xác 12-14 độ nham Rz 50 Gia công mát 11 khoan đạt độ chính xác 12-14 độ nhăm Rz 25-50 Gia công mat 14 dùng dao phay đĩa Phan tích 2 phương an công nghệ Phương an Stt-tện NC Sô bệ mặt g c bệ mạt định vị Dang may công nghệ 1 1. Phay 1 3 9 May Phay ngang 2. Khôệt Dôa 4 1 9 May Khôan 3. Phay 6 7 8 1 4 May Phay ngang 4. Khôan-Khôệt- Dôa 5 1 4 May Khôan 5. Phay 12 13 4 5 May Phay 6. Khôan lô 11 1 4 5 May Khôan 7. Phay ranh 14 1 4 5 May Phay ngang 2 1. Phay 3 1 9 May Phay đứng 2. Phay 1 3 9 May Phay .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN