TAILIEUCHUNG - Bài tập 6: Khung không gian

Đây là giáo trình về Qui hoạch tuyến tinh mà tác giả Lê Văn Phi đã soạn và giảng cho sinh viên Toán Kinh tế Đại học Kinh tế Tp. HCM từ năm 1981 đến 2002. Giáo trình được tu chỉnh và xuất bản trong cuốn "Qui hoạch tuyến tinh và ứng dụng trong kinh tế" được Nhà Xuất bản Giáo dục ấn hành năm 2004. | TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH BAI TẬP 6 KHUNG KHONG GIAN Cho hệ khung gom 4 tầng khoảng cách giữa các tang là 4m. so nhịp theo phữơng X là 2 so nhịp theo phữơng Y là 2 Bệ rộng nhịp theo phữơng X là 5m Be rọng nhịp theo phữơng Y là 5m Vật liêu là be tong cot thep BTCT vơi mo đun đàn hoi E 1 06 T m2. Hẹ so Poisson v . Trong lữơng rieng cUà BTCT là T m3 Kích thữơc cUà cọt tàng 1 và 2 là x . Kích thữơc cUà cọt tàng 3 và 4 là x Kích thữơc cUà dàm tàng 1 và 2 là x . Kích thữơc cUà dàm tàng 3 và 4 là x . Lực phàn bo tàc dụng len tàng 1 và 2 là T m. KhUng khong giàn Vơi so lieU bài toàn bàn đàU bạn hày tiến hành giài bài toàn theo trình tữ sàU THIẾT KẾ VƠI Sự TRƠ GIÚP CUA may tính 162 BIÊN SOAN TU SACH STK TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH 1. KHỞI ĐỘNG SAP 2000 Từ trình đơn Start chon Programs SAP 2000NonLinear. 2. CHỌN ĐƠN VỊ TÍNH TOAN Nhấp chuột vào tam giác bên phải cuối màn hình đê chộn đơn vị là Ton-m. 3. TAO MỌT MO hình mau Để tạo mô hình mẫu đầu tiên bạn vào trình đơn File New Model from Template. Hộp thoại Model Template xuat hiện Trong hộp thoại Model Template bạn dung chuột nhấp chon vao mau thừ bay nhừ hình con tro chỉ bện trện đệ xuất hiện họp thoại Space Frame. Họp thoại Space Frame xuất hiện THIET KE VỞI Sự TRỞ GIÚP CỦA MAY TÍNH 163 BIÊN SOẠN TU sạch STK TÍNH TOAN THIET KE KET CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HOC SAP 2000 BANG HÌNH ANH Trong hộp thoại Space Frame ban khai bao theo trình tự sau Nhấp chuọt váo Restraints để bo chon Number of Stories sô táng 4 Number of Bays along X so nhịp theo phương X 2 Number of Bays along Y so nhịp theo phương Y 2 Story Height chiểu cao tang 4 Bay width along X be rong nhịp theo phương X 5 Bay width along Y be rong nhịp theo phương Y 5 Sau cung nhap chon OK đe đong hop thoai. Bay giơ tren man hình xuat hiện hai cửa so lam việc khi đo ban dung chuot nhap chon vao Close đe

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.