TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty phát triển Xây dựng và Xuất nhập khẩu sông Hồng”

"Luận văn tốt nghiệp: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty phát triển Xây dựng và Xuất nhập khẩu sông Hồng" giới thiệu đến bạn lý luận cơ bản về tổ chức bán hàng, xác định kết quả bán hàng, thực tế và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán bán hàng tại Công ty Sông Hồng. | Luận văn tôt nghiệp Khoa TCKT CHƯƠNG I LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP. I. KHÁI QUÁT VỀ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG. 1. Quá trình bán hàng và kết quả bán hàng. Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra các loại sản phẩm và cung cấp dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu của thị trường thông qua quá trình bán hàng với mục tiêu là lợi nhuận. Bán hàng là việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm hàng hoá gắn với phần lớn lợi ích hoặc rủi ro cho khách hàng đồng thời được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán. Quá trình bán hàng là giai đoạn cuôi cùng của quá trình sản xuất kinh doanh nó có ý nghĩa quan trọng đôi với các doanh nghiệp bởi vì quá trình này chuyển hóa vôn từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị tiền tệ giúp cho các doanh nghiệp thu hồi vôn để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh tiếp tục. Kết quả của quá trình bán hàng là việc thu tiền hàng sô tiền hàng đã thu hoặc phải thu tính theo giá bán của các sản phẩm hàng hoá dịch vụ đã xác định tiêu thụ là doanh thu bán hàng. Đơn vị ghi nhận doanh thu bán hàng khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau Doanh thu bán hàng sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu gọi là doanh thu thuần. Theo quy định hiện hành các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm giảm giá hàng bán hàng bán bị trả lại chiết khấu thương mại thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thuế tiêu thụ đặc biệt thuế xuất khẩu. Kết quả bán hàng là kết quả cuôi cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định được biểu hiện bằng sô tièn lỗ hoặc lãi. Kết Tạ Tuyết Nhung 1 MSV 2001D1171 Luận văn tốt nghiệp Khoa TCKT quả bán hàng là chênh lệch giữa doanh thu thuần với các khoản giá vốn hàng bán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp. 2. Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng xác định kết quả bán hàng. Trong điều kiện xu hướng khu vực hóa toàn cầu hóa tự do thương mại tự do cạnh tranh làm cho sự khác biệt giữa thị trường trong nước

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.