TAILIEUCHUNG - NHẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Chương I Câu 1: là 1 loại hàng hóa đặc biệt, được tách ra từ trong thế giới hàng hóa làm vật ngang giá chung trao đổi và mua bán A tài chính B hóa tệ C tiền tệ D tín tệ Câu 2 là một loại tiền tệ mà bản than nó không có giá trị song nhờ có sự tín nghiệm của mọi người mà nó có giá trị trao đổi và được sử dụng trong lưu thông A tiền tệ B tín tệ C hóa tệ D không có đáp án đúng Câu 3 Các hình thái. | NHẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN tệ Chương I Câu 1 .là 1 loại hàng hóa đặc biệt được tách ra từ trong thế giới hàng hóa làm vật ngang giá chung trao đổi và mua bán A tài chính B hóa tệ C tiền tệ D tín tệ Câu 2 .là một loại tiền tệ mà bản than nó không có giá trị song nhờ có sự tín nghiệm của mọi người mà nó có giá trị trao đổi và được sử dụng trong lưu thông A tiền tệ B tín tệ C hóa tệ D không có đáp án đúng Câu 3 Các hình thái tiến tệ A hóa tệ B tín tệ C cả 2 loại trên D không có đáp án Câu 4 Chức năng quan trọng nhất của tiền tệ là A chức năng thước đo giá trị B chức năng phương tiện thanh toán C chức năng phương tiện tích lũy D các chức năng khác Câu 5 tiền tệ thực hiện chức năng gì khi đóng vai trò mô giới trong trao đổi hàng hóa và tiến hành thanh toán A chức năng thước đo giá trị B chức năng phương tiện trao đổi và thanh toán C chức năng phương tiện tích lũy giá trị Câu 6 tiền đề dãn tới sự ra đời của tiền tệ A sự ra đời tồn tại và phát triển của sản xuất hàng hóa B sự ra đời tồn tại và phát triể n của nhà nước C sự ra đời tồn tại và phát triể n của CNTB D_cả a và b Câu 7 nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự ra đời của tài chính A Chế độ chiếm hữu nô lệ B chiếm hữu ruộng đất C chiếm hữu tư liệu sản xuất D cả a b c Câu 8 các quan hệ tài chính phần lớn được thực hiện dưới hình thái hiện vật là đặc trưng cơ bản của tài chính ở giai đoạn nào A 1945 - 1975 B trước CNTB C từ CNTB đến nay D từ 1986 đến nay Câu 9 các quan hệ tài chính được thực hiện dưới hình thái giá trị là đặc trưng cơ bản của tài chính ở giai đoạn A trước CNTB B từ CNTB đến nay C từ 1945 - 1954 Câu 10 .là hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình phân phối tổng sản phẩm quốc dân và của cải xã hội dưới hình thái giá trị thông qua việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng các lợi ích của các chủ thể xã hội A tiền tệ B tài chính C hóa tệ D tín tệ Câu 11 chức năng của tài chính là A chúc năng phân phối lại B chức năng phân phối lần đầu C chức năng phân phối D chức năng phân phân phối và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.