TAILIEUCHUNG - thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 12

Dải nhiệt độ làm việc đối với một cặp nhiệt điện thường bị hạn chế. Ở nhiệt độ thấp, năng suất nhiệt điện của nó giảm đi. Ở nhiệt độ cao, cặp nhiệt có thể bị nhiễm bẩn do môi trường đo hoặc xảy ra hiện tượng bay hơi một trong các chất thành phần của hợp kim làm cặp nhiệt, hoặc bị tăng kích thước hạt tinh thể dẫn đến làm tăng độ dòn cơ học, thậm chí có thể bị nóng chảy. Bảng dưới đây liệt kê một số loại cặp nhiệt điện thường gặp trong thực tế:. | Chương 12 Các loại cặp nhiệt điện thường dùng trong thực tế Dải nhiệt độ làm việc đôi với một cặp nhiệt điện thường bị hạn chế. Ớ nhiệt độ thấp nàng suất nhiệt điện củả nô giảm đi. Ớ nhiệt độ càô cặp nhiệt cô thể bị nhiệm bàn dô môi trường đô hoặc xảy rạ hiện tường bảy hời môt trông cảc chất thảnh phản củả hớp kim lảm cảp nhiệt hôảc bị tảng kích thước hảt tinh thệ dản đến lảm tảng đô dôn cờ hôc thảm chí cô thệ bị nông chảy. Bảng dười đảy liệt kệ môt sô lôải cảp nhiệt điện thường gảp trông thực tế Đệ đảm bảô đô ôn định củả suất điện đông phải ấn định nhiệt đô sử dung cảô nhất chô cảp nhiệt cô tính đến cảc điệu kiện thực tệ. Dảy cảng nhô thì nhiệt đô cực đải cảng thấp. Bảng trình bảy môt số thí du chô trường hờp cảp nhiệt Chrômệl Côstảntản. Bang Đườngkínhđây mm 3 25 0 81 0 33 Nhiệt độ cực đâi C 870 650 540 430 Dười đảy giời thiệu môt vải hình ảnh cảc lôải cảm biện nhiệt đô thông dung created with download the free trial online at professional Hình Thermistor nhiệt điện trở . Hình Thermo couple cặp nhiẹt điẹn . Hình Thermostat. ĐO NHIỆT đọ bang diode va transistor Đặc điểm chung vạ độ nhạy nhiệt co the đo nhiệt đọ bang cach sử dụng linh kiện nhay cam la diode hoặc transistor mac theo kieu diode noi B với C phan cực thụạn với 1 khong đoi hình . Điẹn ap giữa hai cực se la ham cua nhiet đo . Đo nhay nhiet cua diot hoac cua tranzito mac theo kieu diot được xac định bởi biểu thức _dV S - dT 5-30 Gia trị cua đo nhay nhiet cở -2 5mV oC. Ngoai ra cung giong như đoi với đien ap V đo nhay nhiet co the phu thuộc vao dong ngược Io. Dong nay co the thay đoi rất khac nhau đoi với cac linh kien khac nhau do vay nen chon cac linh kien co cac đac created with download the free trial online at professional trưng tương tự đôi với một giá trị dong cho trước phải co cùng điện áp V vá dông Io cùng như nháù . ộ 1 I u à b 1Ộ ợ------------- __ị 1 I1 I2 . c Hình Các linh kiện sử dụng cảm biến nhiệt độ. á diộdệ b transistộr

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN