TAILIEUCHUNG - Hóa học và phát triển kinh tế

Có nhiều dạng năng lượng khác nhau:động năng,nhiệt năng,hóa năng,quang năng,thế năng Từ dạng năng lượng này có thể bién dổi sang các dạng năng lượng khác. | Hóa học và vân đê phát triển kinh tế .VẤN ĐỀ NĂNG LƯỢNG VÀ NHIÊN LIỆU __ __l - Năng lương và nhiên liêu có vai trò quan trọng như thế nào đối vơi sự phát triển kinh tế Các nguồn năng lượng chính Mặt trời nước gió Company Logo Vấn đề năng lượng và nhiên liệu Thực phẩm Than đá Dầu mỏ Các chất có phản ứng hạt nhân Company .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN