TAILIEUCHUNG - thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 8

Độ nhạy nhiệt Trong trường hợp tổng quát, giá trị của một điện trở phụ thuộc vào nhiệt độ: R(T) = R0F(T-T0) (5-6) R0 là điện trở ở nhiệt độ T0 và F là hàm đặc trưng cho vật liệu, F=1 khi T=T0. Trường hợp kim loại : R(T) = R0(1+AT+BT 2 + CT3) (5-7) Trong đó T đo bằng độ oC và T0 =0 oC Trường hợp nhiệt điện trở (hỗn hợp của các oxit bán dẫn) Các hệ số được xác định chính xác bằng cách đo những nhiệt độ đã biết trước. Khi đã biết giá trị. | Chương 8 ĐO NHIỆT ĐỘ BANG ĐIỆN TRỞ Độ nhạy nhiệt Trong trường hợp tong quát giá trị của một điện trở phụ thuộc vào nhiệt độ R T RoF T-To 5-6 Ro lá điện trờ ợ nhiệt độ To vá F lá hám đác trưng cho vát liệu F 1 khi T To. Trường hợp kim loại R T R0 1 AT BT 2 CT3 5-7 Trong đo T đo báng đo oC vá To 0 oC Trường hợp nhiệt điện trờ hon hợp củá các oxit bán dán R T B T-T 5-8 Trong đo T lá nhiệt đo tuyệt đoi. Các hệ so được xác định chính xác báng cách đo những nhiệt đo đá biết trườc. Khi đá biết giá trị cuá các háng so từ giá trị cuá R người tá xác định được nhiệt đo cán đo. Khi đo biến thiện nhiệt đo AT xung quánh giá trị T nho nhiệt đo co thể tháy đổi thệo hám tuyến tín created with download the free trial online at professional R T AT R T . 1 aRAT 5-9 _ 1 dR aR R R T dT 5-10 aR là hệ số nhiệt độ của điện trở hay độ nhạy nhiệt ở nhiệt độ T. Hệ số aR phủ thủộc vàộ vạt liệủ và nhiệt độ. Thí dủ ở nhiệt độ 0 ộC -Platin Pt cộ hệ sộ aR 3 ộC. -Một sộ lộại nhiệt điện trở cộ aR 5 ộC. Chất lượng của thiết bị đo xác định gia trị nhỏ nhất mà no co the đo được 1 min do váy nỏ củng xác định sự thay đỏi nhỏ nhất Ro của nhiệt đo co thế phát hiến được AR I RT min ATmin nghĩa là A Yin T min R I min Thí dụ nếu Imin 1ũ-6 và đôi với những phép đo xung R0 I quanh điếm ôC thì - ATmin 2 đôi với đién trở Pt - ATmin 2 đôi với nhiét đién trở Sự thay đôi théô nhiét đô cua môt đién trớ phụ thuôc đông thới vaô đién trớ suất p va kích thước hình hôc cua nô. Đôi với môt day đién trớ chiéu dai l va tiết dién s hé sô nhiét đô đước tính théô biéu thức created with download the free trial online at professional 1 dR 1 dp 1 dl 1 ds a r---------------F --------- R R T dT p dT IdT s dT 5-11 Trong do a - he so nhiet do cua dien trö suat cua vat lieu pdT p 1 dl ---- a -he so co gian cua vat lieu l dT l 1 ds 2a s dT Do do aR ap - a Thong thu öng cac dien trö sö dung de do nhiet do co cac he so aR 10-3 C va al 10-5 C cho nen tren thu c teaR aP.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN