TAILIEUCHUNG - thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 6

Một cơ cấu có lưu lượng riêng không dương điển hình là bơm ly tâm trong đó lưu lượng cung cấp từ bơm sẽ giảm khi áp suất cản của hệ thống tăng. Nếu cửa thoát của bơm ly tâm hoàn toàn bị chặn thì bơm sẽ ngừng hoạt động, và lưu lượng cung cấp là zero. Bơm ly tâm được minh hoạ ở hình với các đặc tính của hệ thống. Bánh công tác quay và làm cho lưu chất bị hút vào cổng vào của bơm và sau đó lưu chất được đưa ra cổng thoát bởi. | Chương 6 BƠM CÓ LƯU LƯỢNG RIÊNG KHÔNG DƯƠNG BƠM LY TAM Một cơ cấu co lưu lượng riêng không dương điển hình là bơm ly tàm trong đô lưu lượng cung cấp từ bơm sê giàm khi àp suất càn cua hê thông tàng. Nếu cửà thôàt cua bơm ly tàm hôàn tôàn bị chàn thì bơm sê ngừng hôàt đông và lưu lương cung cấp là zerô. Bơm ly tàm đươc minh hôà ơ hình vơi càc đàc tính cuà hê thông. Bành công tàc quày và làm chô lưu chất bị hut vàô công vàô cuà bơm và sàu đô lưu chất đươc đưà rà công thôàt bơi tàc đông cuà lực ly tàm. Bơm cô lưu lương riêng không dương đươc ứng dung giơi hàn trông viêc cung cấp thêm trơ giup chô càc hê thông bơm lưu lương riêng dương chính chô càc hê thông chuyên dịch lưu chất chô càc hê thông làm nguôi và điêu hôà. kL created with n nitroPDF professional download the free trial online at professional Hình Bơm ly tam sơ đồ hoạt động và đường đặc tính lưu lượng áp suất BƠM CO LƯU LƯỢNG RIÊNG DƯƠNG BƠM THE TÍCH Bơm lưu lượng riêng dương được trình bày ở hình Xem khoàng dịch chuyên cUà bơm là L và vàn tốc cUà bơm là np vòng phUt . Vày lưu lượng riêng cho mốt vống D created with download the free trial online at professional Hình Bơm có lưu lượng riêng dương Gọi Qp lưu lượng cung cấp thật của bơm trong một phút Tp là momen xoàn trung bình và Pp là lương tàng ập qua bơm. Khi đo Lưu lương bơm ly thuyêt Lưu riêng trong mót vóng X Só vóng quay trong mót phut Dp X np Lưu lượng thàt cuà bơm luon nho hơn lưu lượng lý thuyết do sự ro rỉ và thất thoàt ơ bến trong he thong Lưu lương thật của bơm Lưu lương ly thuyê t hiêu suất thể tích p khi đo Qv pV _ l Hiếu suất thế tích cuà bơm se giàm khi àp suất toàn phàn quà bơm tàng và toe đo tàng created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    5    0    12-08-2020
6    3    0    12-08-2020
3    5    0    12-08-2020
7    4    0    12-08-2020
16    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN