TAILIEUCHUNG - thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 5

Tính các ổ đỡ với các phản lực ổ đỡ như sau: Ổ đỡ trên vừa chịu lực hướng kính được tính theo công thức. Vừa chịu lực chiều trục được tính theo công thức. Trong đó a – khoảng cách giữa hai ổ đỡ, m dti – đường kính trục tại chỗ mắc hộp đệm, m Để đảm bảo một loại ổ kích thước cho sẵn có thể chịu được lực nói chung thì cần phải chọn khoảng cách a hợp lý. | Chương 5 Tính các o đỡ trục khuây Tính các o đỡ với các phản lực o đỡ như sau Ổ đỡ trên vừa chịu lực hướng kính đước tính theo công thức F. - F f - . Í T V a a V Nc arF Vừa chịu lực chiêu trục đước tính theo công thức F pd- F Fa - 4 Fa1 Ổ dưới chỉ chịu lực hướng kính k - Mb fi ải FrB _ 1 T á V l Trong đô á - khoáng cách giữa hai o đớ m dti - đướng kính truc tái cho mác họp đêm m Đê đám báo một loai o kích thước cho san co thê chịu đước lực noi chung thì cán phái chon khoáng cách á hớp ly. Thướng tỉ lê JL - 5 10 lá hớp ly. TÍNH BỀN Cơ CAU KHUAY Tính ben cô cấu khuấy canh thẳng Sớ đo chịu lực muon tính toán chính xác cớ cấu khuấy cán phái xác định đước sớ đo lực tác dung lên cớ cấu khuấy đước quyết định bới cấu truc chong chong. Do quan hê dong cháy ớ trong thiết bị khuấy với các cánh khuấy vá thung khuấy khác nhau nên hiên nay mới chỉ biêu diên đước các cong thức gán đung. đo lá do ánh hướng cua nhiêu yếu to loai vá dang cánh created with download the free trial online at professional khuấy loai thùng khuấy chuan số Reynolds chuẩn số Frul sự tao xoay . Mat khấc việc xấc định lực tac dung len canh khuấy con do yếu to đọng lực hoc dao đọng đo cứng . Vì thế chỉ co the đưa ra cấc phương phap tính gan đung sức ben cua cấc canh cua cơ cấu khuấy. Khi canh cơ cấu khuấy chuyển động thì chịu tấc dung cua ấp suất can cua moi trương theo định luật Newton p Cpv2p 3-13 Trong đo p - ấp suất N m2 v - vấn toc tương đoi cua canh khuấy trong moi trương m s p - khoi lương rieng cua moi trương kg m3 C p - he so trơ lực cua moi trương C p f Re Fr Đe tính toan tien lơi cấn chuyen lực phấn bo dien tích ấp suất thanh lực phấn bo đo dấi q r N m q r Pb Cp V2 Pb trong đo b - chieu cao canh khuấy m Lực phấn bo q r phấn bo chieu dấi cua canh cơ cấu khuấy theo quy luất mu. Trong thực tế ta chỉ cấn tính ben ơ tiết dien nguy hiem nhất vì thế hoan toan cho phep chuyen sơ đo tương đương vơi FC chính lấ hơp lực tấc dung len canh goi tấc lấ lực canh đất tai điem đất lực nấm tren

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN