TAILIEUCHUNG - thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 2

mô hình thí nghiệm nên phần thuyết minh chỉ đưa ra phương pháp để tính toán, để có một kích thước chính xác cần các số liệu thực tế để thay vào công thức từ đó mới xác định được kích thước thật của một hệ thống khuấy trộn. Khi tính toán trục khuấy phải biết được sơ đồ chịu lực của nó. Các điều kiện cơ bản để trục khuấy có thể làm việc được chính là điều kiện bền và điều kiện ổn định, vì vậy cần phải tính toán trục khuấy theo các điều kiện dao. | Chương 2 TÍNH TOAN TRUC KHUAY TRỘN Vì đây là mô hình thí nghiệm nen phần thuyết minh chỉ đưa ra phương phâp đế tính tôân đế cô môt kích thươc chính xâc cân câc sô liệu thực tế đế thây vâô công thức từ đô mơi xâc định đươc kích thươc thât cUâ môt hế thông khuấy trôn. Khi tính tôân trục khuấy phâi biết đươc sơ đô chịu lực cUâ nô. Câc điếu kiến cơ bân đế truc khuấy cô thế lâm viếc đươc chính lâ điếu kiến bến vâ điếu kiến ổn định vì vây cân phâi tính tôân truc khuấy thếô câc điếu kiến dâô đông thếô đô cứng vâ thếô điếu kiến bến. Viếc tính tôân truc thếô ôn định dâô đông chính lâ xâc định kích thươc cuâ truc sâô chô vân tôc tơi hạn O cuâ nô thôâ mân vơi câc yếu câu vế ôn định thếô bân sâu kL created with n nitroPDF professional download the free trial online at professional Bang Môi trường khuấy Điều kiện ổn định cua trục Cứng Deo Cơ cấu khuấy ban Cấc kieu con lai Cơ cấu khuấy quay rất nhanh Khí Q 1 Q 1 Lông-Lông Lông-Rấn Q va 1 Q - 1 Q . 1 Lông-Khí Q . 1 Q 1 Truc quay với vạn toc goc Q -30 nho hơn vạn toc goc tới han o I goi la truc cứng va ngược lai nghĩa la QX goi la truc deo. Khi truc quay vơi tan số Q O thì se dan tơi cọng hương luc nay chuyển vị cua truc se tơi vo cung nếu khong co lực can. Anh hưởng của sức cản tại các vùng xa cộng hưởng các vùng làm việc lá khộng đáng ke. Sức cán chỉ ánh hưởng lởn len chuyện vị cùa trục trong vùng cộng hưởng cộn háù như ít ánh hưởng tởi giá trị cùá tán sộộ dáộ động riệng tộc độ tởi hán cùá trùc. created with download the free trial online at professional Trong tính toán kỹ thuật hoặc xác định đường kính trục từ điều kiện On định dáo đọng roi kiểm trá hoặc kiểm trá trục theo điều kiện ổn định dáo động vá điều kiện cứng sáu khi xác định kích thườc cuá no từ điều kiện bền. Tính toán truc thềo điều kiền cứng nhám kiềm trá xềm chuyền vị dái ờ tráng thái đọng cuá truc tái các tiết diền đác biềt như nời đác hop đềm nời co thề xáỹ rá Vá chám giữá cánh khuấỹ vá các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN