TAILIEUCHUNG - Luận văn “Một số giải pháp nhằm thu hút FDI vào các KCN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn “một số giải pháp nhằm thu hút fdi vào các kcn trên địa bàn thành phố hồ chí minh”', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | LỜI MỞ ĐẦU Trước những xu hướng và bối cảnh quốc tế phức tạp mang tính cạnh tranh cao đòi hỏi chúng ta phải có một chiến lược tài tình thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho thời kì 2001-2010 để đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cho thời gian tới. Chính vì vậy Nghị quyết Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa của nước ta được khuyến khích phát triển lâu dài. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài là chủ trương quan trọng góp phần khai thác các nguồn lực trong nước mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế tạo nên sức mạnh tổng hợp phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hoá Hiện đại hóa phát triển đất nước xây dựng một nền sản xuất hiện đại vững mạnh phục vụ cho cả nhu cầu trong nước và xuất khẩu có khả năng hổ trợ và kích thích phát triển năng lực cho các ngành khác tiến tới đổi mới toàn bộ xã hội. Mục tiêu đặt ra cho các Khu Công Nghiệp KCN do vậy cũng nằm trong mục tiêu chung mà cả nước đang quyết tâm đạt tới trong những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI. Sau hơn 5 năm phát triển KCN Thành phố Hồ Chí Minh HCM đã đạt được những thành tựu quan trọng về việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI góp phần tăng trưởng nền kinh tế của cả nước nói chung và kinh tế Thành phố HCM nói riêng. Như vậy để tiếp tục phát triển các KCN trên địa bàn thành phố HCM từ đó góp phần phát triển kinh tế kinh tế của thành phố chúng ta cần thu hút nhiều hơn nữa các nguồn vốn vào KCN đặc biệt là nguồn vốn FDI. Vì vậy đề tài của em tập trung nghiên cứu về Một số giải pháp nhằm thu hút FDI vào các KCN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Trong quá trình thực hiện đề tài này do hạn chế tầm nhìn và hiểu biết nên không thể tránh khỏi thiếu sót rất mong có được sự chỉ bảo của các bạn và hướng dẫn của thầy cô Nhân đây em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô Nguyễn Thị Tứ - Giảng viên chính bộ môn Quản trị hoạt động thương mại đã giúp em hoàn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT