TAILIEUCHUNG - Kết nối và theo dõi Console Session với Windows Server 2003 Terminal Services

Bài này mô tả cách sử dụng Windows Server 2003 Terminal Services để kết nối và theo dõi một phiên điều khiển (Console Session). | Kết nối và theo dõi Console Session với Windows Server 2003 Terminal Services Nguồn Bài này mô tả cách sử dụng Windows Server 2003 Terminal Services để kết nối và theo dõi một phiên điều khiển Console Session . Trong Windows Server 2003 khi dùng Terminal Services bạn có thể kết nối tới session điều khiển session 0 và cùng lúc có thể mở phiên theo dõi tới nó cho đến khi nào bạn kết nối từ một phiên khác ngoài cosole . Với tính năng bổ sung này bạn có thể đăng nhập vào server sử dụng Windows Server 2003 đang chạy Terminal Services từ xa và tương tác với session 0 như thể đang ngồi trước máy vậy. Session này có thể được theo dõi để người dùng từ xa và người dùng cục bộ có thể thấy và tương tác trong cùng một phiên. Kết nối tới Console Session như thế nào Khi bạn kết nối tới Console Session của server sử dụng Windows Server 2003 không có người dùng nào khác được kết nối tới nó nữa. Nếu một người nào đó đã đăng nhập vào rồi bạn chỉ có thể đăng nhập và sử dụng máy nếu bạn đang trực tiếp ngồi tại máy. Muốn kết nối máy tính từ xa sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003 mở cửa sổ lệnh Command Prompt rồi gõ lệnh sau mstsc -v servername F -console Trong đó mstsc file thực thi kết nối Remote Desktop. -v server sẽ kết nối tới. F kiểu toàn bộ màn hình. -console lệnh kết nối tới Console Session. Để sử dụng lệnh này bạn mở Remote Desktop. Sau khi thông tin đăng nhập đã được thẩm định bạn sẽ kết nối tới phiên hoạt động đang chạy Windows Server 2003. Nếu có người dùng nào đó khác hiện đang làm việc trên máy này bạn nhận được thông báo lỗi sau The user domain username is logged locally on to this computer. The user has been idled for number minutes. The desktop is unlocked. If you continue this user s session will end and any unsaved data will be lost. Do you want to continue Domain hoặc username của người dùng đã được đăng nhập cục bộ vào máy tính này. Người dùng tạm chờ một vài phút. Desktop không bị khoá. Nếu bạn tiếp tục phiên hoạt động của người dùng này sẽ kết

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    18    0