TAILIEUCHUNG - Hệ điều hành 1 - Chương 2: Cấu trúc hệ điều hành

- Quá trình (hay tiến trình – process) là gì? Là 1 chương trình đang hoạt động - Quá trình khác chương trình ở điểm gì? Chương trình bản thân nó là thụ động, còn quá trình thì hoạt động - Một quá trình cần các tài nguyên của hệ thống như CPU, bộ nhớ, file, thiết bị I/O, để hoàn thành công việc. - Các nhiệm vụ của thành phần Tạo và hủy quá trình Tạm dừng/thực thi tiếp (suspend/resume) quá trình Cung cấp các cơ chế đồng bộ hoạt động các quá trình (synchronization) giao tiếp giữa các quá trình (interprocess communication) khống chế tắc nghẽn (deadlock). | Khoa KTMT Chương II: Cấu Trúc Hệ Điều Hành Các thành phần của hệ điều hành Các dịch vụ hệ điều hành cung cấp Lời gọi hệ thống (System call) Các chương trình hệ thống (system programs) Cấu trúc hệ thống Máy ảo (virtual machine) Khoa KTMT . Các thành phần của hệ điều hành - Quá trình (hay tiến trình – process) là gì? Là 1 chương trình đang hoạt động - Quá trình khác chương trình ở điểm gì? Chương trình bản thân nó là thụ động, còn quá trình thì hoạt động - Một quá trình cần các tài nguyên của hệ thống như CPU, bộ nhớ, file, thiết bị I/O, để hoàn thành công việc. - Các nhiệm vụ của thành phần Tạo và hủy quá trình Tạm dừng/thực thi tiếp (suspend/resume) quá trình Cung cấp các cơ chế đồng bộ hoạt động các quá trình (synchronization) giao tiếp giữa các quá trình (interprocess communication) khống chế tắc nghẽn (deadlock) – vd: 2 ch trình cần 1 tài ng của ch trình

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.