TAILIEUCHUNG - Môđun: Quản trị môi trường mạng (Đồ án số 01)

Mục đích đề tài: Áp dụng thực tế kiến thức môn học; Lựa chịn mô hình quản lý hệ thống mạng LAN cho công ty; Cấu hình hệ thống Server quản lý hoạt động mạng LAN của công ty; Quản lý, giám sát hoạt động Server để đảm bảo Server hoạt động luôn ổn định; Lập các báo về các cấu hình hệ thống mạng LAN. | sổlãẽẽ T----1 LEARNING BY DOING TRUONG CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh ĐT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN KỸ THUẬT HỆ THỐNG MÔ HOC MÔĐUN QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG MẠNG Đồ án số 01 I. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI Áp dụng thực tế kiến thức môn học. Lựa chọn mô hình quan lý hệ thông mạng LAN cho công ty. Cấu hình hệ thông Server quan lý hoạt động mạng LAN của công ty. Quán lý giám sát hoạt động Server để đám báo Server hoạt động luôn ổn định . Lấp cac bao vệ cac cấu hình hệ thông mang LAN 4- J- T -U II. TÌNH HUỐNG ĐỀ TÀI Công ty TNHH Takako Việt Nam hoạt đông san xuất thiết bi phụ tùng cho xe cơ giới với quy mô 500 nhân viên. Hê thống mang LAN của công ty bao gồm 220 PC và 6 Server vơi nhiêu vai tro khac nhau. Công ty muôn tô chức hệ thông Domain server quan lí cac client trong mang LAN vơi doma in đăng ky Khoa CNTT - MH MĐ Quản trị môi trường mạng sổlãẽẽ T----1 LEARNING BY DOING ĨRŨONG CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh ĐT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 ISA Server Users LAN TỔ chức hành chánh trong công ty Takako như sau Ban giám đốc va phó giám đốc gồm 10 người bô phân nhân viên phong nhân sự với 10 người bô phân kế toán gồm 10 người bô phân kinh doanh gôm 20 người bô phân thiết kê san phâm gôm 30 người sản xuất 1 gôm 30 người bô phân san xuât 2 gôm 30 người bô phân tinh luyến san phâm gôm 30 người bô phân ky thuật gôm 30 người bô phân kho và vật liệu gồm 20 người còn lại là công nhân viên đều có máy tính PC trừ công nhân. Công ty muốn triên khai hê thông Domain va OUs đê quan lí cac phong ban tường ưng vời môt Domain Controller chính va môt Domain controller phu để backup trong trường hợp DC chính có vấn đề. Tiên hanh lâp lich backup cho DC đê dung trong trường hờp hê thông DC co lôi. III. YÊU CẦU THỰC HIỆN Khoa CNTT - MH MĐ Quản trị môi trường mạng sổlãẽẽ T----1 LEARNING BY DOING .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT