TAILIEUCHUNG - Đề dự bị ĐH môn toán năm 2008 có đáp án

Tham khảo tài liệu 'đề dự bị đh môn toán năm 2008 có đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ Dự BỊ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NĂM 2008 Thời giam làm bài 180 phút. Typeset by ATX. Copyright 2009 by Nguyễn Mạnh Dũng THPT chuyên Toán DHKHTN-DHQG Hà Nội. Dề nghi các tác giả khi sứ dung tài liêu này nên ghi rõ nguồn không sử dung trong muc đích thương mại. Email nguyendunghus@. Mathematical blog http 1 ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐANG năm 2008 ĐỀ Dự BỊ 1 MÔN TOÁN KHOI A PHÂN CHUNG CHO TÂT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I 2 điểm Cho hàm số y x3 3mx1 2 m 1 x 1 1 m là tham số thực 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 1 khi m 1. 2. Tìm các giá trị của m để tiếp tuyến của đồ thị hàm số 1 tại điểm có hoành độ x 1 đi qua điểm A 1 2 . Câu II 2 điểm 1. Giải phương trình tan x cot x 4cos2 2x. -- 7 . K----77- 2x - 1 2 2. Giải phương trình ự2x 1 ự3 2x 2 Câu III 2 điểm Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng d x 3 y 3 z 3 d í 5x 6y 6z 13 0 d1 1 1 d2 x 6y 6z 7 0 2 1. Chứng minh rằng d1 và d2 cắt nhau. 2. Gọi I là giao điểm của d1 và d2. Tìm tọa độ các điểm A B lần lượt thuộc d1 d2 sao cho tam giác IAB cân tại I và có điện tích bằng 42 . Câu IV 2 điểm 1. Tính tích phân I ỉ 1 3 2x 2 2 2. Giải phương trình esin x 4 tan x. PHẦN RIÊNG THÍ SINH CHỈ ĐƯỢC LÀM 1 TRONG 2 CÂU HOẶC Câu . Theo chương trình KHÔNG phân ban 2 điểm 1. Cho tập hợp E 0 1 2 3 4 5 7 . Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 4 chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số của E. 2. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC vói đường cao kẻ từ đỉnh B và đường phân giác trong của góc A lần lượt có phương trình là 3x 4y 10 0 và x y 1 0 điểm M 0 2 thuộc đường thẳng AB đồng thời cách C một khoảng bằng 1 2. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. Câu . Theo chương trình phân ban 2 điểm 1. Giải phương trình 2x 3 logỉ log2 x r - . 2. Cho hình chóp có đáy là tam giác ABC vuông cân tại đỉnh B BA BC 2a hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng đáy ABC là trung điểm của AB và SE 2a. Gọi I J lần lượt là trung điểm của EC SC M là điểm đi động trên tia đối của tia .