TAILIEUCHUNG - Thi thử Đại học-2010 trường chuyên ĐH Sư Phạm

Tham khảo tài liệu 'thi thử đại học-2010 trường chuyên đh sư phạm', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | MỘT so Dề THI THỬ CẤN THAM KHẢO TRƯỜNG ĐẠI học sư phạm hả nội để thi thử đại học lan IH nám 2009 KHOI THPT chuyên mon hoa học Mã đề 303 Thời gian 90 phút . . Câul Đốt cháy hoàn toàn 2 24 lít đktc hỗn hợp X gồm C2H4 và C4H4 thì thể tích khí CO2 đktc và khối lượng hơi H2O thu được lẩn lượt là A. 5 6 lít và 2 7 gam. B. 8 96 lít và 3 6 gam. C. 3 36 lít và 3 6 gam. D. 6 72 lít và 3 6 gam. Câu2 Dãy gồm tất cả các chất đều phản ứng với HCOOH là A. AgNO3 NH3 CH3NH2 C2H5OH KOH Na2CO3. B. CH3NH2 C2H5OH KOH NaCl. C. nH3 K Cu NaoH O2 H2. D. Na2O NaCl Fe CH3OH C2H5Cl. Câu3 Hỗn hợp X có 2 este đơn chức là đồng phân của nhau. Cho 5 7 gam hỗn hợp X tác dụng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 0 5M thu được hỗn hợp Y có hai ancol bền cùng số nguyên tử cac bon trong phân tử. Cho Y vào dung dịch Br2 dư thấy có 6 4 gam brôm tham gia phản ứng. Công thức hai este là A. C2H3COOC3H7 và C3H7COOC2H5. b. C3H5cOoC3H7 và C3H7COOC3H5 . C. C2H3COOC3H7 và C2H3COOC3H5J. D. C3H5COOc2h5 và C3h7cOOc2h3 . Câu4 Dãy nào dưới đây gồm tất cả các chất đều làm đổi màu quỳ tím ẩm C6H5Oh C6H5NH2. B. H2N CH2 2NH2 HOOC CH2 4COOH C6H5OH. hCOoH C . D. cH3NH2 coOh 2 HOOC Ch2 2CH NH2 COOH. Câu5 Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp các este no đơn chức mạch hở. Sản phẩm cháy đựoc dẫn vào bình đựng dung dịch nước vôi trong thấy khối lượng bình tăng 6 2 gam. Số mol CO2 và H2O tạo ra lẩn lượt là 05 và 0 05. B. 0 1 và 0 1. C. 0 05 và 0 1. D. 0 1 và 0 15. Câu6 Để loại các khí SO2 NO2 HF trong khí thải công nghiệp người ta thường dẫn khí thải đi qua dung dịch nào dưới đây OH 2 . B. NaOH. C. NaCl. D. HCl. Câu7 Thuốc thử duy nhất có thể dùng để nhận biết 3 chất lỏng đựng trong 3 lọ mất nhãn phenol stỉren ancol benzylic là dịch Br2. B. quỳ tím. C. Na. D. dung dịch NaOH. Câu8 Cho các chất sau tinh bột glu cozơ saccarozơ mantozơ xenlulozơ. Số chất không tham gia phản ứng tráng gương là A. 3. B. 4. C. 2. D. 1. Câu9 Hòa tan hoàn toàn 3 9 gam kali vào 36 2 gam nước thu đựoc dung dịch có .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    5    0    15-08-2020
5    4    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
4    4    0