TAILIEUCHUNG - 10 chức năng trong Windows XP không nên tắt

Trong hệ điều hành Windows XP có nhiều dịch vụ (service) mà người dùng có thể vô hiệu hóa để hệ thống hoạt động nhanh hơn mà vẫn ổn định. Tuy nhiên có một số tính năng mà người dùng không bao giờ được tắt. Đó chính là 10 tính năng dưới đây: | 10 chức năng trong Windows XP không nên tắt Nguồn --ÇL .Ç M -4ÇFTi r Ixfíj - S .-Bsm i ii tawflf r J Sủ -1 i m fri i 0uử f. s - y Ö fonti rfefe ii Wf U Dd DtFAQftWW ịặ 2 ri Xb e--e-- s jfji E-e- Aöpilúm . VMCfiníBÍ ü ßj V-Jfurq 5r Vif tyfth UOdHtf i1- - . .ïrw 2frt ç r _. .v -. -Ị Timt fctda PU. lYnÔộ-í-í MWMÇfT. . 1 Ma-uee- . .Wf j iw l iVWAf KtMQt J-r .Vr Mr. -l . prtnr . M Aute .YfW5 n Sr-Kkh F - t-X4 . pnrặernsttie PfM i M rtư. S JrttS Crwiw -. Sìvíeđ Srch-despii. ÊrẠMÍÌp . . i jrfifd Mpr red. S tKMd ShfrWiAn. ÍTỢ-X1KS RwMtai. Sirad . Proxies n SîVWd fiùrtlHft. Siarïee Hneçef M . MnotiJi. Swd ínftdH iAI. pjrttd ar-ôfles a. ửv lfí ._. -l -te 9 II. Ajíử -J C NmwI Xuîw Wirf Auü JX A_Ly-J - Nírtrfí 4u d MX Jkii ç rh_a rveJ Trong hệ điều hành Windows XP có nhiều dịch vụ service mà người dùng có thể vô hiệu hóa để hệ thống hoạt động nhanh hơn mà vẫn ổn định. Tuy nhiên có một số tính năng mà người dùng không bao giờ được tắt. Đó chính là 10 tính năng dưới đây 1. DNS Client - ÔWCTCÎCf 5 4- St iC H Đây là dịch vụ phân giải và cất giấu tên miền DNS cho phép hệ thống truyền thông tin với các tên miền cụ thể thay vì phải nhớ địa chỉ IP. Ví dụ trong trình duyệt Web người dùng chỉ việc gõ http thay vì phải nhớ địa chỉ IP của trang web. Nếu người dùng tắt dịch vụ này họ sẽ vô hiệu hóa khả năng phân giải tên miền thành địa chỉ IP nên không thể mở trình duyệt Web như cách thông thường được. 2. Network Connections Dịch vụ Network Connections quản lý các kết nối mạng và dial-up cho máy tính bao gồm cả thông báo trạng thái và cấu hình. Dịch vụ này là thành phần đảm bảo chắc chắn rằng máy tính của người dùng có thể truyền thông với các máy tính khác và với mạng Internet. Nếu dịch vụ này bị vô hiệu hóa người dùng sẽ không cấu hình được mạng. Các kết nối mạng mới không thể được tạo ra và các dịch vụ cần thông tin mạng sẽ bị lỗi. 3. Plug and Play Dịch vụ Plug and Play trước đây được biết như dịch vụ Plug and .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    15    0